17. 1. 2020

DVOŘÁK, Luděk – BAAR, Jan – TIPPNER, Jan – KLOIBER, Michal: Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva. CZ 32697, Úřad průmyslového vlastnictví: Czech Republic, 2019.

Zvláštní historicky známou skupinou látek v povrchové úpravě dřeva jsou živočišné produkty jako např. krev, mléko, tuk aj. Pojivem je zde albumin nebo kasein. Přímá aplikace těchto látek je však v současných technických podmínkách a požadavcích na výrobky omezená. 

Nedostatkem v současnosti používaných nátěrových hmot pro ochranu dřeva v interiéru při použití v památkové péči je proto často nerespektování původního vzhledu historických konstrukcí a výrobků. Původní nátěr je hodnotnou součástí příslušné historické konstrukce a necitlivé využití dostupných soudobých systémů vede k znehodnocení historické i estetické kvality dřevěných historických památek. 

Kolektiv autorů z různých pracovišť – Luděk Dvořák (Metodické centrum pro muzea v přírodě při Národním muzeu v přírodě), Ing. Jan Baar, Ph.D. a Ing. Jan Tippner, Ph.D.  (Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF Mendlovy univerzity v Brně) a Ing. Michal Kloiber, Ph.D. (Centrum Excelence Telč, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky) na základě výzkumu zpracoval užitný vzor s uvedením podstaty technického řešení a příklady aplikace.

Cílem technického řešení – nátěrového systému vycházejícího z testování různých receptur je odstranit nedostatky v aplikaci na památky při zachování základních složek, charakteru a vlastností tradičních povrchových úprav. Předkládané technické řešení přináší konkrétní receptury s garancí opakovatelnosti a usnadnění aplikace s dopadem v časové a finanční úspoře.