Pokyny pro úpravu a zaslání příspěvků

Redakce přijímá příspěvky celoročně. Uzávěrka jednotlivých ročníků je k 1. březnu.

OBECNÉ INFORMACE

Pokud nebylo dohodnuto s redakcí jinak, délka příspěvku by měla odpovídat: 

  • studie – max. 40 000 znaků vč. mezer, 
  • materiály, musealia, zprávy, recenze, personalia – max. 10 000 znaků vč. mezer. 

Jako studie redakce přijímá původní nebo přehledové odborné texty, které jsou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty. O výsledcích recenzního řízení jsou autoři vyrozuměni redakcí. V případě protichůdných posudků je osloven třetí nezávislý recenzent.

PRAVIDLA PRO ÚPRAVU RUKOPISU

Text příspěvku: Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5, zarovnání vlevo, odstavce bez odsazení.

Název příspěvku, jméno autora, názvy kapitol: stejná úprava, tučně viz:

Muzeum v přírodě Rochus. Nejmladší muzeum v přírodě v ČR

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., Park Rochus, o.p.s.

Jméno autora uvádějte u studií vč. titulů a pracoviště (případně obce bydliště, pokud text nevznikl v rámci zaměstnání).

Kontaktní adresa autora: úplná adresa pracoviště a email.

Citace publikovaného textu, rozhovoru: „kurzíva v uvozovkách.“ s uvedením jejího zdroje do poznámky pod čarou. Výpustky v citátech označujte […], aby se odlišily od tří teček, používaných pro neukončenou větu.

Názvy děl, výstav, specifické a regionální pojmy: kurzíva bez uvozovek, např. súsek, dům v kožuchu apod.

Zkratky organizací, technologií, dokumentů apod. vysvětlete při jejich prvním výskytu v závorce, např. Valašské muzeum v přírodě (dále VMP).

Číslovky: jedna – deset vypisujte slovy (případně také dvouciferná čísla, sto, tisíc).

Data: časová rozmezí piště s pomlčkou, např. 2005–2016, měsíce vypisujte slovy.

Obrazové přílohy dodávejte jako samostatné soubory, nejlépe ve formátu JPG (rozlišení nejméně 300 dpi). Popisky obrazových materiálů musí obsahovat vedle názvu také jméno autora (pokud je znám), dataci a místo archivace, v případě přetištění z jiné publikace také úplný bibliografický údaj včetně strany. Seznam popisek příloh připojte na závěr textu, případně barevně odlišené vložte přímo do textu, má-li mít obrazový materiál v textu cílenou lokaci. Vzor popisku:

Muzeum Wsi Opolskiej, bylinková a zeleninová zahrádka slouží k workshopům, 2022 (foto Radek Bryol, oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – NMvP)

Rukopis STUDIE, která prochází recenzním řízením, musí obsahovat také abstrakt (stručný text v češtině, určený k překladu do angličtiny, v rozsahu cca 500–800 znaků), 5–7 klíčových slov a abecedně řazený seznam citované literatury a pramenů.

CITAČNÍ PRAVIDLA

Odkazy na zdroje se uvádějí do poznámek pod čarou (a také do seznamů LITERATURA a OSTATNÍ ZDROJE na konci článku). Druhý a další odkaz na jednou citovaný zdroj se v poznámkách pod čarou zkracuje slovem tamtéž, pokud bezprostředně následuje, nebo zkráceným uvedením autora a názvu a zkratkou c.d.:

ŠTIKA, Jaroslav a LANGER, Jiří. Československá muzea… c.d., s. 47–48.

Monografie

ŠTIKA, Jaroslav a LANGER, Jiří. Československá muzea v přírodě. Ostrava: Profil, 1989.

Článek ve sborníku nebo kapitola v monografii

MICHALIČKA, Václav. Tradice rukodělné výroby na Valašsku – historie a současnost. In: JAROŠOVÁ, Barbora, LIĎÁK, Petr a MICHALIČKA, Václav. Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2011, s. 6–12.

Článek v časopise

BEČÁK, Jan Rudolf. O rožnovském skanzenu. Výtvarná práce. 1967, 15, č. 10, s. 2–3.

Archiválie – dodržujte pořadí údajů: název archivu a jeho umístění, značka a název fondu (sbírky), inventární číslo (inv. č.), signatura (sign.), číslo kartonu (kart.) nebo knihy, název nebo popis dokumentu, je-li to vhodné pro jeho bližší charakteristiku, strana nebo folio (s./fol.).

Zemský archiv v Opavě, Velkostatek Frýdek, inv. č. 193, sign. G 660 – pozemková kniha obce Sedliště.

Zemský archiv v Opavě, Stabilní katastr slezský. II. Vceňovací operáty, inv. č. 282, sign. Sl. 393, kart. 170 – protokol pozemkových a stavebních parcel obce Sedliště, 1836, úvod písemného operátu.

Výzkumné zprávy apod.

KYNCL, Josef. Zpráva č. 828-04/21 o dendrochronologickém rozboru dřevěných prvků roubení domu č. ev. 693 v obci Morávka, MČ Hrozky. Brno: 2021.

Diplomové, dizertační apod. práce

TUNKL, Jiří. Role veřejnosti v procesu obnovy památek v ČR a vybraných státech EU. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

Elektronicky zveřejněné zdroje

Indikační skici stabilního katastru (1824–1836). Moravský zemský archiv Brno. [online]. Dostupné z: http://www.mza.cz/indikacniskici/, cit. 6. 10. 2021.

Národní soustava povolání: muzejní pedagog. [online]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102314&kod_sm1=21, cit. 31. 8. 2021.

TUNKL, Jiří. Role veřejnosti v procesu obnovy památek v ČR a vybraných státech EU. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Dostupné z: https://theses.cz/id/m5mo5r/, cit. 6. 9. 2022.