Pokyny pro úpravu a zaslání příspěvků

Uzávěrka příspěvků jednotlivých ročníků je vždy k 31. srpnu 

Redakce přijímá články celoročně

OBECNÉ INFORMACE

Délka příspěvku by měla svým rozsahem odpovídat: 

  • studie a materiály– max. 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer), 
  • musealia, zprávy, recenze, personalia– max. 4 normostrany (7 200 znaků), 

pokud nebylo dohodnuto s redakcí jinak.

Rukopisy studií jsou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty, o výsledcích recenzního řízení jsou autoři vyrozuměni redakcí. V případě dvou protichůdných posudků je osloven třetí nezávislý recenzent. Jména recenzentů a autorů jsou v recenzním řízení anonymní.

TEXT PŘÍSPĚVKU

Název příspěvku, jméno autora, názvy kapitol: velikost 12 / tučně viz:

Muzeum v přírodě Rochus – Nejmladší muzeum v přírodě v ČR

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., Park Rochus, o.p.s., jan.blahusek@parkrochus.cz

Jméno autora uvádíme včetně jeho pracoviště, v tematické části včetně akademických titulů.

Písmo textu normální:TIMES NEW ROMAN, řádkování 1,5, velikost písma 12

Odstavec: zarovnání vlevo; začátek odstavce neformátovat žádným odsazením, k oddělení odstavců použít pouze klávesu ENTER

Citace publikovaného textu, rozhovoru: Kurzíva v uvozovkách.“ s uvedením zdroje

Autorská díla, názvy výstav, specifické a regionální pojmy:Kurzíva (neužívat uvozovky) např. dům v kožuchu, súsek, vaření na kútku…

Číslovky: jedna–deset slovy (případně také další dvouciferná čísla; 100 a dále číslovkami

Psaní časových rozmezí s pomlčkou a mezerami 2005–2016, 21. 10. 1985 – 30. 3. 1987

PŘÍLOHY

Rukopis studie, která prochází recenzním řízením, musí obsahovat abstrakt(český text určený k překladu do angličtiny v rozsahu cca ½ normostrany), 5–7 klíčových slov vystihujících obsah stati, dále poznámkový aparát (průběžně číslovaný 1, 2, 3…), abecedně řazený seznam citované literatury a pramenů.

Obrazovou přílohu nevkládat přímo do textu.Je nutno dodávat samostatně nejlépe ve formátu JPG (rozlišení nejméně 300 dpi), včetně seznamu. Popisky obrazových materiálů musí obsahovat vedle názvu také autora (pokud je znám), dataci a místo archivace, v případě přetištění z jiné publikace rovněž přesný bibliografický údaj včetně strany, např.:

Muzeum Wsi Opolskiej, bylinková a zeleninová zahrádka slouží k workshopům, 2012 (foto R. Bryol, fotoarchiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm)

Převzatá příloha – fotografie, tabulka – viz:

Hodnocení četnosti využití jednotlivých informačních kanálů o VMP. Převzato z: Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023, s. 74.

Seznam popisek přílohje možno připojit na závěr textu, případně s barevným odlišením (např. červeně) vložit do textu přímo, má-li obrazový materiál mít cílenou lokaci v textu; tedy vložit obr1 + popiska…

Tabulky se přijímají výhradně ve formátu MS Excel nebo jako prostý text s tabulátorovým členěním.

CITAČNÍ PRAVIDLA

Samostatná publikace

BENEŠ, Josef. Národopisná muzea v přírodě jako naléhavý problém naší společnosti. Olomouc: Vlastivědný ústav, 1967.

ŠTIKA, Jaroslav a LANGER, Jiří. Československá muzea v přírodě. Ostrava: Profil, 1989.

Článek ve sborníku nebo kapitola v samostatné publikaci

ŠTĚPÁN, Luděk. Tradiční technika Chrudimska a Hlinecka. In: Museum vivum I: 1. konference muzeí v přírodě 28. – 30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1985, s. 73–80.

MICHALIČKA, Václav. Tradice rukodělné výroby na Valašsku – historie a současnost. In: JAROŠOVÁ, Barbora, LIĎÁK, Petr a MICHALIČKA, Václav. Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu MoravskéValašsko. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2011, s. 6–12.

Článek v časopise

BEČÁK, Jan Rudolf. O rožnovském skanzenu. Výtvarná práce. 1967, 15, č. 10, s. 2–3.

BRANDSTETTROVÁ, Marie a LANGER, Jiří. Věrohodnost a pravdivost prezentování lidové kultury v expozicích muzea v přírodě. Národopisné aktuality. 1980, 17, s. 321–327.

Archiválie

Dodržujte následující pořadí údajů: název archivu a jeho umístění, značka a název fondu (sbírky), inventární číslo (inv. č.), signatura (sign.), číslo kartonu (kart.) nebo knihy, Název nebo popis dokumentu je-li to vhodné pro jeho bližší charakteristiku, strana nebo folio (s./fol.)

Archiv města Plzně, Česká reálka v Plzni, i. č. 9255, sign. 12d101, Hlavní katalog třídy I. A 1899/1900, s. 25.

Moravský zemský archiv, G140 (Rodinný archiv Ditrichštejnů), inv. č. 235, sign. 1178, kart. 55, fol. 1.

Elektronicky zveřejněné zdroje

Indikační skici stabilního katastru (1824–1836). Moravský zemský archiv Brno. [online]. Dostupné z: http://www.mza.cz/indikacniskici/, cit. 6. 10. 2013.

Národní soustava povolání: muzejní pedagog. [online]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102314&kod_sm1=21, cit. 31. 8. 2015.