Museum vivum je vědeckým recenzovaným časopisem určeným odborné veřejnosti ve sféře muzeí v přírodě a institucí obdobného charakteru (památky lidového stavitelství, zemědělská muzea, archeologická muzea v přírodě, technické památky, ekomuzea a jiné).

Odborný časopis vycházející v tištěné a elektronické podobě, periodicky jedenkrát ročně. Výběr příspěvků podléhá schválení redakční radou. Texty procházejí jazykovou korekturou. Studie se podrobují anonymnímu recenznímu řízení a resumé je redakcí časopisu přeloženo do angličtiny. Texty jsou publikovány v češtině a slovenštině. Časopis vydává Metodické centrum pro muzea v přírodě při Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Museum vivum navazuje na předchozí neperiodické sborníky z konferencí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – čtyři ročníky sborníku Agricultura carpatica (z let 1973, 1981, 1985, 1987) a tři ročníky sborníku Museum vivum (z let 1985, 1987, 1988). První ročník obnoveného sborníku byl vydán Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s označením I v roce 2005. V roce 2016 tedy po transformaci ze sborníku Valašského muzea v příroděna časopis českých muzeí v přírodězahájilo Museum vivum druhé desetiletí činnosti.

Museum vivum zveřejňuje původní teoretické, materiálové a metodické práce, studie a zprávy ze společenskovědných oborů (etnologie, historie, archeologie, muzeologie, archivnictví, psychologie, dějiny umění aj.), technických oborů (památková péče, architektura, materiálové inženýrství aj.), přírodovědných oborů (agrární kultura, biologie, krajinářství aj.), muzejní práce (výzkum, dokumentace, sbírkotvorná činnost, péče o sbírky – konzervování a restaurování, muzejní pedagogika, provozní záležitosti, průvodcovská činnost, prezentace, interpretace, propagace, marketing aj.) primárně ze sféry muzeí v přírodě a institucí obdobného charakteru. Tímto způsobem se snaží podporovat interdisciplinární přístup k této problematice.

Museum vivum obsahuje odborné příspěvky prezentující aktivity:

I. Muzeí v přírodě v ČR a zahraničí (Český svaz muzeí v přírodě – ČSMP, Únia slovenských múzeí v prírode, AEOM atd.), 

II. Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (Metodické centrum pro muzea v přírodě),  

III. Odborníků z nejrůznějších vědních oborů dotýkajících se činnosti muzeí v přírodě.

ve struktuře:

1) Studie a materiály, 

2) Musealia, 

3) Osobnosti, 

4) Zprávy z činnosti muzeí, konferencí, výstav, exkurzí, 

5) Recenze publikací a výstav

Valašské muzeum v přírodě umožňuje vydávat rovněž obsáhlé monografické práce, příspěvky ze seminářů a konferencí aj., týkající se problematiky muzeí v přírodě jako samostatnou ediční řadu odborných publikací muzea.

Kontaktní osoba

Mgr. Radek Bryol, Ph.D. bryol@vmp.cz, tel.: 571 757 112

Odpovědný redaktor

Ing. Jindřich Ondruš

Výkonný redaktor

Mgr. Luděk Ondruch; Mgr. Vítězslav Vilímek, Dis., Ph.D.

Redakční rada

Ing. Martin Čerňanský, Ph.D. (Národní památkový ústav, generální ředitelství)

Doc. Ing. Miloš Dudáš CSc. (Krajský pamiatkový úrad Žilina)

PhDr. Sylva Dvořáčková (Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm)

PhDr. Martin Novotný, Ph.D. (Národní ústav lidové kultury – MVJVM Strážnice)

Mgr. Tereza Johanidesová (NPÚ, Redakce Zpráv památkové péče)

PhDr. Eva Kuminková, Ph.D. (Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm)

PhDr. David Pindur, Ph. D. (Muzeum Těšínska, Český Těšín)

Mgr. Jan Pohůnek, Ph.D. (Národopisné muzeum Národního muzea, Praha)

Dr. hab. Gregorz Studnicki (Uniwersytet Śląski, Cieszyn)

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, Brno)

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, Praha)