Museum vivum je vědeckým recenzovaným časopisem určeným odborné veřejnosti ve sféře muzeí v přírodě a institucí obdobného charakteru (památky lidového stavitelství, zemědělská muzea, archeologická muzea v přírodě, technické památky, ekomuzea a jiné).

Odborný časopis vycházející v tištěné a elektronické podobě, periodicky jedenkrát ročně. Výběr příspěvků podléhá schválení redakční radou. Texty procházejí jazykovou korekturou. Studie se podrobují anonymnímu recenznímu řízení a resumé je redakcí časopisu přeloženo do angličtiny. Texty jsou publikovány v češtině a slovenštině. Časopis vydává Metodické centrum pro muzea v přírodě při Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Museum vivum navazuje na předchozí neperiodické sborníky z konferencí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – čtyři ročníky sborníku Agricultura carpatica (z let 1973, 1981, 1985, 1987) a tři ročníky sborníku Museum vivum (z let 1985, 1987, 1988). První ročník obnoveného sborníku byl vydán Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s označením I v roce 2005. V roce 2016 tedy po transformaci ze sborníku Valašského muzea v příroděna časopis českých muzeí v přírodězahájilo Museum vivum druhé desetiletí činnosti.

Museum vivum zveřejňuje původní teoretické, materiálové a metodické práce, studie a zprávy ze společenskovědných oborů (etnologie, historie, archeologie, muzeologie, archivnictví, psychologie, dějiny umění aj.), technických oborů (památková péče, architektura, materiálové inženýrství aj.), přírodovědných oborů (agrární kultura, biologie, krajinářství aj.), muzejní práce (výzkum, dokumentace, sbírkotvorná činnost, péče o sbírky – konzervování a restaurování, muzejní pedagogika, provozní záležitosti, průvodcovská činnost, prezentace, interpretace, propagace, marketing aj.) primárně ze sféry muzeí v přírodě a institucí obdobného charakteru. Tímto způsobem se snaží podporovat interdisciplinární přístup k této problematice.

Museum vivum obsahuje odborné příspěvky prezentující aktivity:

I. Muzeí v přírodě v ČR a zahraničí (Český svaz muzeí v přírodě – ČSMP, Únia slovenských múzeí v prírode, AEOM atd.), 

II. Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (Metodické centrum pro muzea v přírodě),  

III. Odborníků z nejrůznějších vědních oborů dotýkajících se činnosti muzeí v přírodě.

ve struktuře:

1) Studie a materiály, 

2) Musealia, 

3) Osobnosti, 

4) Zprávy z činnosti muzeí, konferencí, výstav, exkurzí, 

5) Recenze publikací a výstav

Valašské muzeum v přírodě umožňuje vydávat rovněž obsáhlé monografické práce, příspěvky ze seminářů a konferencí aj., týkající se problematiky muzeí v přírodě jako samostatnou ediční řadu odborných publikací muzea.

Kontaktní osoba

Mgr. Radek Bryol, Ph.D. bryol@vmp.cz, tel.: 571 757 112

Odpovědný redaktor

Ing. Jindřich Ondruš

Výkonný redaktor

Mgr. Radek Bryol, Ph.D.; Mgr. Vítězslav Vilímek, Dis., Ph.D.

Redakční rada

PhDr. Eva Románková (Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), Mgr. Jiřina Veselská (Frýdek-Místek), PhDr. Jiří Langer, CSc. (Rožnov pod Radhoštěm), PhDr. Sylva Dvořáčková (Muzeum Novojičínska, Nový Jičín), PhDr. Martin Novotný, Ph.D. (Národní ústav lidové kultury, Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Strážnice), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta MU Brno), PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno), PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav etnologie), PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha), Ing. Martin Čerňanský, Ph.D. (Národní památkový ústav, Generální ředitelství, Praha), PhDr. Ilona Vojancová (Muzeum v přírodě Vysočina, Hlinsko), Mgr. Katarína Očková (Múzeum slovenskej dediny, Slovenské národné múzeum v Martine), dr. Grzegorz Studnicki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski, Cieszyn)