25 let Souboru lidových staveb Vysočina. Sborník příspěvků z konference konané v Hlinsku ve dnech 27. – 29. května 1997. K vydání připravila Magda Křivanová. Hlinsko v Čechách 1998. Rec: Válka, Miroslav, NR 8, 1998, s. 202-204

Adlerovi, Alena a Petr: Zpráva o dvou muzeích. Umění a řemesla č. 2, 1989, s. 41-44.

Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1925–2000, Rožnov pod Radhoštěm 2000, 162 str. 

Almanach k 70. narozeninám Jaroslava Štiky, CSc. Rožnov pod Radhoštěm 2001, 103 str.

Baláš, Emanuel: Bude zřízen v údolí Šárky skanzen našich lidových staveb? ČL 40, 1953, č. 3, s. 144

Baláš, Emanuel: K problematice zřízení muzea vesnických staveb v Československu, ČL 48, 1961, č. 5, s. 212-219

Baláš, Emanuel: Otázka vybudování celostátního muzea vesnických staveb v Československu (Nástin vývoje snah o zřízení muzea od Národopisné výstavy českoslovanské), Zprávy SČN a SNS 1961, č. 1-2, s. 6-8

Banateanu, Tancred: Konference o skanzenech. Umění a řemesla č. 5, 1966, s. LVI

Bečák, Jan: Valašské muzeum v přírodě, MaVP 7, 1969, s. 193-197

Beneš, Josef, Eine Arbeitstagung über die Errichtung von ethnographischen Freilichtmuseen in der ČSSR (Pracovní jednání o zřízení muzeí v přírodě v ČSSR, Rožnov pod Radhoštěm 7. – 8. 10. 1958), Ethnographica 1, 1959, s. 131-134. Rec.: Vařeka, Josef, Demos 9, (1968), s. 20

Beneš, Josef: Eine chronologische Übersicht der freilichtmuseumsprojekte. Ethnographica 5-6, (1963–1964), s. 201-206. Rec.: Vařeka Josef, Demos 9 (1968), s. 20

Beneš, Josef: Národopisná muzea v přírodě jako naléhavý problém naší společnosti, Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 15, Olomouc 1967, 22 s. a fotografická příloha

Blahůšek, Jan: Nová expozice vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, NR 2013, s. 62

Blahůšek, Jan – Káčer, Jan: K činnosti Muzea Rochus v Uherském Hradišti, Museum vivum  9, 2013, s. 56-59

Brandstettrová, Marie: Obřadní plachta úvodnice. Inv.č. ZF 62764, Museum vivum  1, 2005, s. 152-153

Brandstettrová, Marie: Posledních sto let Šturalovy usedlosti z Velkých  Karlovic – Podťatého, Museum vivum 10, 2014–2015, s. 38-54

Brandstettrová, Marie, Zpracování ovoce na Valašsku a prezentace tohoto jevu v podmínkách Valašského muzea v přírodě. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji, 1981, č. 1, s. 59

Brandstettrová, Marie: Zpráva o „Hrozenkovské šedesátce“. Usedlost č.p. 60 z Nového Hrozenkova, Museum vivum  6, 2010, s. 43-61, 7 čb. foto v textu, 4 nákresy, 1 plán

Brandstettrová, Marie – Langer, Jiří: Věrohodnost a pravdivost prezentování lidové kultury v expozicích muzea v přírodě, NA 17, 1980, s. 321-327

Brigden, Roy: The New Museum of English Rural Life, Museum vivum  2, 2006, s. 297-299

Bryol, Radek: Činnost Metodického centra pro muzea v přírodě 2014–2015, Museum vivum 10, 2014-2015, s. 95-99

Bryol, Radek: Exkurze do polských muzeí v přírodě, Museum vivum 10, 2014–2015, s. 155-158

Bryol, Radek: Pracovní seminář o poslání a funkci Metodického centra muzeí v přírodě dne 13. května 2013 v Hlinsku, Museum vivum 9, 2013, s. 21-23

Bureš, Pavel: Téma XIII (Tradiční zahrada a zeleň ve skanzenu). Umění a řemesla č. 4, 1983, s. 38-39

Bureš, Pavel: Ochrana památek lidového stavitelství a vesnických sídel, NVČ 17 (59), 2000, s. 32-36

Bureš, Pavel: Památková péče a muzeum v přírodě – spolupráce či rozpor? In: 25 let Souboru lidových staveb Vysočina, Hlinsko 1998, nestr.

Bureš, Pavel: Problematika muzeí v přírodě a ochrany lidových staveb v ČSR, diplomová práce FF UK Praha, 1979, s. 163

Bureš, Pavel: Problematika muzeí v přírodě a ochrany lidových staveb v ČSR: aktivní péče o lidové stavby a vznik muzeí v přírodě v 60. a 70. letech, In: Tomandl, Miloš – Procházka, Lubomír (eds): Tradiční lidová architektura (Opera Ethnologica Archivalia), Praha FFUK 2008, s. 50-71

Bureš, Pavel: Seminář lidové architektury v Rožnově pod Radh. Zprávy památkové péče 71, 2011, č. 2, s. 131-132

Bureš, Pavel: Seminář Památková péče a muzea v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm 15. –17. září 2010. Zpráva o průběhu semináře, podněty vzešlé z jednání, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 7-10

Bureš, Pavel – Kučová, Věra: Principy péče o lidové stavby. Odborné a metodické publikace sv. 18, příloha časopisu Zprávy památkové péče 59, 1999

Buzek, Ladislav: Valašská dědina, Rožnov pod Radhoštěm, 1974, 31 s.

Buzek, Ladislav – Langer, Jiří: Valašské muzeum. Oživené chalupy a lidé, Ostrava 1975, s. 23

Cvikl, Zdeněk: Vyučovací programy v muzeích v přírodě, In: Cvikl, Zdeněk – Langer, Jiří: Děti, mládež… a muzea? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference uspořádané v Moravském zemském muzeu ve dne 12. a 13. ledna 1995, MZM 1995, s. 59-63

Cviklová, Helena: Dřevěné formy na máslo ve sbírkovém fondu Valašského muzea v přírodě, Museum vivum  7-8, 2011–2012, s. 209-213

Cviklová, Helena: Edukační činnost ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum  6, 2010, s. 92-104

Cviklová, Helena: Prezentace lidové stravy ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 178-200

Cviklová, Helena: Živý dům, Museum vivum 3-4, 2007–2008, s. 12-15   

Czajkowski, Jerzy: Muzea na wolnym powietrzu w Ewropie, Rzeszów – Sanok, 1984. Rec.: Procházka, Lubomír, ČL 72, 1985, s. 121-122; Jančář, Josef, NA 22, 1985, s. 277-278

Červinková, Petra: Problematika záchrany drobných památek v muzeích v přírodě zaměřená na Středočeský kraj, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 101-107

České skanzeny. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením PhDr. L. Procházky CSc. Praha 1994, Rec.: Vařeka, Josef, ČL 82, 1995, s. 86

Československá muzea v přírodě. Úvodní text Jaroslav Štika. Text k fotografiím a katalog muzeí Jiří Langer. Martin – Ostrava 1989. Rec.: Vařeka, Josef, ČL 78, 1991, s. 235

Dobrovolný, Petr – Bryol, Radek: Činnost Rady pro valašský odzemek při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2011–2012, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 244-247 

Drápala, Daniel: Historicko-etnografické studie a rukopisy PhDr. Jiřího Langra, CSc. – Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Výstavy PhDr. Jiřího Langra, CSc. Scénáře a instalace expozic Valašského muzea v přírodě realizované PhDr. Jiřím Langrem, CSc., Museum vivum 2, 2006, 234-237

Drápala, Daniel: Jiří Langer, Museum vivum 2, 2006, s. 226-234 

Drápala, Daniel: K poslání muzeí v přírodě při prezentaci tradiční lidové kultury, Museum vivum 2, 2006, s. 7-13

Drápala, Daniel: Předpoklady etnografických muzeí v přírodě k prezentaci lidové kultury, MaVP 47, 2009, č. 1, s. 3-18

Drápala, Daniel: Valašské muzeum v přírodě na prahu třetího milénia, Museum vivum 1, 2005, s. 27-44                                                                                                                                                                                                                                                   

Drápala, Daniel, Prejdová Renata, Sobotka, Richard: Valašský Slavín. Průvodce, Bibliografii sestavila Jana Tichá, VMP Rožnov pod Radhoštěm 2006, 80 str.

Drápalová – Kulišťáková, Irča: Počátky rožnovského národopisu ve Valašském muzeu v přírodě, In: Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1925-2000, Rožnov pod Radhoštěm 2000, s. 57

Drápalová, Lenka:  Dřevěné městečko, VMP Rožnov pod Radhoštěm, 2007, 35 str.

Drápalová, Lenka: Dřevěné městečko, VMP Rožnov pod Radhoštěm, 2008, 62 str.

Drápalová, Lenka: Realizace dlouhodobé expozice „Jak jde kroj, tak se stroj“ ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum 10, 2014–2015, s. 119-122

Drápalová, Lenka: Transfer textilního sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Museum vivum 2, 2006, s. 267-270

Drápalová, Lenka: Vyšívaná kostelní pokrývka, Museum vivum 5, 2009, s. 123-128

Drápalová, Lenka: Změna expozice v objektu chalupy z Horní Bečvy čp. 289, Museum vivum 6, 2010, s. 86-91

Drápalová, Lenka – Michalička, Václav: Svět zaniklých technologií: o výrobě ubíraných punčoch, nádob z mosoru a pálení škvarků z popela na bělení plátna ve Valašském muzeu v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm 2007

Dunajová, Alena – Žabičková, Ivana: Revitalizace hliněných staveb na přelomu tisíciletí, NR 20, 2010, s. 84-96

Dvořáček, Petr: Skanzeny do kapsy, Levné knihy Praha, 2005, 123 s. Rec.: Cvikl, Zdeněk, Museum vivum 2, 2006, s. 187

Dvořák, Jaroslav: Konference Budování nových expozic a výstav v muzeích konaná ve dnech 21. – 22. října 2009 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Museum vivum 5, 2009, s. 7-9

Dvořák, Luděk: Restaurování malovaných štítů obytného domu Šturalovy usedlosti z Velkých Karlovic ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum 9, 2013, s. 66-69

Dvořák, Luděk: Restaurování nábytkového souboru lékárny ze sbírek Valašského muzea v přírodě. Restaurátorská zpráva, Museum vivum 6, 2010, s. 146-156

Efler, Tomáš: Muzeum vesnice v kraji Horní Lužice – Markersdorf u Görlitz, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 118-121

Faberová, Simona: Muzea v přírodě a jejich možné inspirace, Museum vivum 9, 2013, s. 9-20

Fiala, Jaroslav: Co s památkami lidové architektury? VVM, 14, 1959, s. 210-216

Fiala, Jaroslav: Návrh na rozšíření rožnovského musea v přírodě, Zprávy Krajského musea v Gottwaldově 1956, č. září-říjen, s. 7-9. Rec.: Bš (Baláš, Emanuel), ČL 44, 1957, s. 4, s. 41

Fiala, Jaroslav, Nová část Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Valašsko, 11, 1967, s. 77-81

Fiala, Jaroslav, Připravujeme rozšíření Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, Zprávy OM v Gottwaldově 1956–1957, č. 1, s. 7-9

Fiala, Jaroslav, Valašské muzeum v přírodě, Valašsko 7, 1959–1961, s. 95-97

Fialová, Vlasta: Bartošovo národopisné museum ve Zlíně. Naše Valašsko 10, 1947, s. 88-89

Floriánová, Olga: Záměr výstavby muzea v přírodě Rochus v Uherském Hradišti, Mařaticích, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 108-117

Frolec, Ivo: Informace o skanzenech Čech, Moravy a Slovenska, NR, 1990, s. 54-56

Frolec, Václav, Lidový obřad v muzeu v přírodě, Museum vivum 3, 1988, s. 30-36

Frolec, Václav: Muzea v přírodě a stavební památky, NA 13, 1976, s. 169-170

Frolec, Václav: Muzeum lidových staveb jihovýchodní Moravy ve Strážnici, NA, 10, 1973, s. 3-13

Frolec, Václav: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, VVM, 34, 1982, s. 216-217

Fundák, Jozef – Očková, Katarína – Janoštínová, Marianna:  Únia múzeí v prírode – odborná  komisia Zväzu múzeí na Slovensku pre múzeá v prírode, Museum vivum 10, 2014-2015, s. 137-139

Efler, Tomáš: Muzeum vesnice v kraji Horní Lužice – Markersdorf u Görlitz, Museum vivum  6, 2010, suplementum, s. 118-121

Gesierich, Milan: Provádění staveb ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum 5, 2009, s. 67-69

Gesierich, Milan: Vliv Technického útvaru ve Valašském muzeu, Museum vivum 1, 2005, s. 45–48

Ghidul Muzeului tehnici populare. Muzeul Brukenthla Sibiu 1974, 202 s. Rec.: Vařeka, Josef, ČL 62, 1975, s. 122-123

Gutek, F.: Drevené kostely a problematika ich transferov v Šarišském múzeu v Bardejove, In: Sborník referátů ze semináře Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 21. – 22. 11. 2005, s. 29-42

Habustová, Milena: Vaškova hospoda, VMP Rožnov pod Radhoštěm 2010, 55 str.

Hasalík, Radek: K osobnostem Valašského Slavína. VMP Rožnov pod Radhoštěm 2002

Hasalík, Radek – Tichá, Jana: PhDr. Jaroslav Štika, CSc. Nekrolog, Museum vivum 6, 2010, s. 170-176, soupis folklórních scénických realizací sestavili Radek Hasalík a Jana Tichá

Heidenreich, Barbara: Oberschlesisches Freilichtmuseum. Museumsführer. Chorzóv  1999

Heidrich, O.: Museum dánské selské kultury v Lengby, ČL 4, 1949, č.1-2, s. 25-27

Heidrich, O.: Sandvigovy sbírky v Lillehamru, ČL 4, 1949, č. 3-4, s. 68-71

Hlavatý, Ivan: Experimentální vypálení milíře v Rožnově pod Radhoštěm (15. – 21. 6. 1988), NA 26, 1989, s. 57-58

Hnilicová, Markéta: Soubor lidových staveb v Rymicích a nové edukační aktivity v roce 2015, Museum vivum 10, 2014–2015, s. 150-153

Hobl, Dalibor: Prezentace lidové kultury v Muzeu lidových staveb v Kouřimi, NV 15-16 (57-58), 1999, s. 165-171

Hrabětová, Jana: Dům č. 14 v Přerově nad Labem, Vlastivědný zpravodaj Polabí 36, 2002

Hrabětová, Jana: Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem 1967-2007. Kronika 40 let prvního středočeského regionálního muzea, Vlastivědný zpravodaj Polabí 42, 2011

Hrabětová, Jana: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem. Průvodce po expozici, Poděbrady 1988, 2010

Hrabětová, Jana: Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. Historie a současnost jednoho středočeského regionálního skansenu, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 76-82

Hrabětová, Jana: U národopisné dokumentace chalupy čp. 45 ve Střihově, Vlastivědný zpravodaj Polabí 25, 1985

Hrníčko, Václav: Hlinecký Betlém. Umění a řemesla č. 1, 1987, s. 84-85

Hrníčko, Václav: Z muzea na Veselém kopci. Umění a řemesla č. 2, 1983, s. 70

VH (Hrníčko, Václav): Museum vivum II – Agricultura carpatica IV. Umění a řemesla č. 3, 1986, s. 11-12

  1. H. (Hrníčko, Václav): V posledních letech se často diskutuje… Umění a řemesla č. 3, 1984, s. 41

Hrůzková, Denisa: Nový výchovně vzdělávací program Valašského muzea v přírodě věnovaný včelařství „Jak Valaši chovali včely“, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 201-206

Choluj, Dominik: Urbanisticko-architektonická štúdia Kysuckého skanzenu, NA 14, 1977, s. 77-79

Chumchal, Michal: Jak jsem poznal Ing. Jana Bečáka. Jan Rudolf Bečák (20. 4. 1915 – 1. 1. 1987), Museum vivum 10, 2014–2015, s. 169-174, osobní bibliografii sestavil Petr Liďák

Chvojka, Petr: Skansen Nihon-Minka-En. Umění a řemesla č. 1, 1986, s. 58

Jakouběová, Vladimíra: Prezentace tradičních lidových obřadů a zaniklých technologií – Dlaskův statek, Museum vivum 2, 2006, s. 21-32

Jančář, Josef: Conception  monumentologique et museologique de l´architecture paysanne, In: monumentorum tutela IX, Bratislava 1976, s. 105-109

Jančář, Josef: Ke genezi myšlenky skanzenu (Praha 1895, Rožnov p. R. 1925 a současnost), Umění a řemesla 1985, č. 3, s. 61-63

Jančář, Josef, Monumentologické a muzeologické pojetí ochrany lidové architektury In: Medzinárodné sympózium Ochrana ĺudovej architektury ICOMOS, Vysoké Tatry-Brno, 1971, 6 s.

Jančář, Josef: Muzeum v přírodě. Freilichtmuseum – Open-air Museum Strážnice, Strážnice 1993, 16 s.

Jančář, Josef: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Průvodce národopisným muzeem v přírodě, Strážnice 1983, 60 s.

Jančář, Josef: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, NA 27, 1990, s. 85-92

Jančář, Josef: Národopisná muzea v přírodě, Věda a život, 1981, s. 441-444

Jančář, Josef: Národopisné múzeá pod strechou a v prírode, Múzeum 29, 1984, č. 1, s. 7-15

Jančář, Josef:  Nezapomenutelný PhDr. Jan Souček (16. 9. 1946 – 13. 2. 2014), Museum vivum 10, 2014-2015, s. 175-176

Jančář, Josef: Proměny prezentace lidové kultury v národopisných muzeích v přírodě, Museum vivum 2, 2006, s. 15-20

Jančář, Josef: Skanzenům je už 100 let, NR 1, 1991, s. 214-215

Jančář, Josef: Strážnické národopisné muzeum v přírodě, Malovaný kraj 17, 1981, č. 3 s. 18-19

Jančář, Josef: The Czech and Slovak Ethnographic Oper-air Museums. IN: Folk and Art Craft News 1, 1994, s. 7-8

Jančář, Josef – Souček, Jan: Instalace interiérů v muzeích lidových staveb, NA 16, 1979, s. 169-183

Jančář, Josef – Souček, Jan: Poznámky k ideově výchovnému působení národopisných muzeí v přírodě, Oravské múzeum, 1983, s. 80-86

Jaro evropských muzeí v přírodě. Wiosna europejskich muzeów na wolnym powietrzu, Katalog wystawy w stulecie muzealnej inicjatiwy Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, Wdzydze Kiszewskie, 2006, 48 s. Rec.: Veselská, Jiřina, Museum vivum 2, 2006, s. 185-186

Jaroněk, Bohumír, Valašské museum v přírodě – národopisná dědina v Rožnově p. R., Beskydy-Jeseníky 6, 1932, s. 138-140

Jaroněk, Bohumír, Zemědělské museum v Rožnově pod Radhoštěm, Naše Valašsko 2, 1931, s. 35-37

Jaroněk, Bohumír: Živé museum Valašska, Naše Valašsko 1, 1929-1930, s. 31-36; 3, 1932, s. 35-37

Jarošová, Barbora: Dřevěný zámek z roku 1892, Museum vivum 5, 2009, s. 129-131

Jarošová, Barbora:  Soukenická dílna – nový přírůstek ve sbírkách VMP, Museum vivum  3-4, 2007–2008, s. 85-88

Jarošová, Barbora – Liďák, Petr: Chvála řemesla. Katalog stejnojmenné výstavy uspořádané Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 5. 3. – 22. 11. 2009, Rožnov pod Radhoštěm 2009, 47 s. Rec.: Pechová, Jarmila, Museum vivum 5, 2009, s. 167-168

Jeřábek, Richard: Katalog maďarských muzeí v přírodě, NR, 1990, s. 50

Jeřábek, Richard: Lehde – muzeum lidových staveb ve Sprévském lese, ČL 59, 1972, s. 189-190

Jeřábek, Richard: Národopisná muzea v přírodě a agrikultura, In: Agrikultura                                                                                                                                                                                            carpatica 1, Rožnov pod Radhoštěm 1979, s. 73-82

Jeřábek, Richard: (Národopisná) muzea v přírodě – kudy a kam? UŘ 1984, č. 3, s. 42-48, 63-64

Jeřábek, Richard: Skansen? NA 5, 1968, s. 150

Jeřábek, Richard: Výtvarný zřetel v budování národopisných muzeí v přírodě, NA 13, 1976, s. 211-216

Jesenská-Horváthová, Gabriela: Východoslovenská karpatská oblast v Múzeu slovenskej dediny, NA, 1981, s. 236-242

Kiripolská, Anna: Múzeum slovenskej dediny jako priestor aktivizovaných foriem prezentácie tradičnej kultury,  Museum vivum 2, 2006, s. 41-46

Kiripolský, Milan: Výroba rostlinného oleja a jej prezentácia v Múzeu slovenskej dediny v Martine, In: 25 let Souboru lidových staveb Vysočina, Hlinsko 1988, nestr.

Koleva, Penka: Presentation of old-time technologies in the Ethnographical open-air museum Etara, Museum vivum 2, 2006, s. 47-50

Kollár, Štefan – Burkovský, Julius: Pamätník lesníctva a drevárstva v Maďarsku a problematika lesného špecializovaného múzea v prírode na Slovensku, NA 15, 1978, s. 160-163

Kotrba, Miroslav: Provozní útvar Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Museum vivum 1, 2005, s. 49–52

Kovářů, Věra: Muzea v přírodě a památková péče – úloha etnografa, Museum vivum 9, 2013, s. 30-32

Kovářů, Věra: Ochrana památek lidového stavitelství v moravských a slezských Karpatech, Zborník SNM 78, 1984, Etnografia 26, s. 189-195

Kovářů, Věra: Památková péče a muzea v přírodě – vývoj vztahů, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 11-16

Kovářů, Věra: Valašské muzeum Rožnov, NA 4, 1967, s. 42

Kramařík, Jaroslav: Návštěvou ve Skansenu, NA 3, 1966, č. 1, s. 62-63

Kramolišová, Šárka: Pokus o pěstování a zpracování konopí setého ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 166-177

Kramolišová, Šárka: Změna expozice objektu „Fojtství z Lidečka“ v areálu Valašské dědiny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Museum vivum 6, 2010, s. 76-85

Krištek, Igor: K problematike expozičného stvárnenia společenských funkcií stavieb v národopisnom múzeu v prírode, NA 13, 1976, s. 217-220

Krištek, Igor – Langer, Jiří: Zásady pro vytváření informačních systémů v muzeích v přírodě, NA 18, 1981, s. 74-75

Kubálková, Hana: Nová národopisná expozice v Přerově nad Labem, ČL 53, 1966, č. 6, s. 363

Kubeša, Arnošt: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Zborník SNM 59, 1965, Etnografia 6, s. 115-124

Kučerová, Lenka: Obecná škola na Valašsku 4. – 6. 10. 2011, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 207-208

Kučerová, Lenka: Počátky sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě ve vztahu k sourozencům Jaroňkovým, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 7-16

Kunz, Ludvík: Hudba a scénické výjevy v programové činnosti muzeí v přírodě, Museum vivum 3, 1988, s. 51-55

Kurucz, A. – Balassa, M. I. – Kecskés, P.: Szabadtéri néprajzi múzeumok Magyarországon, Budapest 1987. Rec.: Jeřábek, Richard, NR 1990, s. 50

Langer, Jiří: Aktualizácia koncepcie MSD pre súčasnú etapu jeho výstavby. Zborník SNM 98 – Etnografia 45, s. 22-55

Langer, Jiří:  Dzialalność muzeum na wolnym powietrzu w Roznowie pod Radhoštěm, In: Acta skanseologica, Sanok 1986, s. 153-170

Langer, Jiří: Encyklopedie muzeí v přírodě. Umění a řemesla č. 4, 1985, s. 72-74

Langer, Jiří: Evropská muzea v přírodě, Praha 2005, 896 s. Rec.: Ledvinka, František, ZPP 65, 2005, s. 455-456; Rousová, Hana, Dějiny a současnost 28, 2006, č. 4, s. 45-46; Jiříkovská Vanda, ČL 93, 2006, s. 219-221; Cvikl, Zdeněk, Museum vivum 1, 2005, s. 125-129

Langer, Jiří: Generační aspekt prezentace lidové výroby v muzeích v přírodě, In: Lidová výroba. Její dokumentace a prezentace, Vsetín 1995, s. 4-13

Langer, Jiří: Kategorizace sbírek objektů muzeí v přírodě, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 21-24

Langer, Jiří: Metodika muzeí v přírodě, Museum vivum 9, 2013, s. 24-29

Langer, Jiří: Michal Chumchal, Museum vivum 9, 2013, s. 74-76

Langer, Jiří:  Mlýnská dolina, 1, Tomkův mlýn. Rožnov pod Radhoštěm 1983, 46 s.

Langer, Jiří: Muzea v přírodě na rozcestí, Ethnologia Europae Centralis, 1, 1992, s. 75-80

Langer, Jiří: Muzeum v přírodě, Dějiny a současnost, 14, 1992, s. 57-59

Langer, Jiří: Muzeum v přírodě jako forma tezaurace památek lidového stavitelství, NA 13, 1976, s. 179-184

Langer, Jiří: Muzeum mrtvé a živé. Prezentace jevů lidové kultury v expozicích v přírodě. In: 25 let Souboru lidových staveb Vysočina, Hlinsko 1998, nestr.

Langer, Jiří a kol.: Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm – Strážnice 1981, 53 s.

Langer, Jiří:  Nová koncepce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, NA 11, 1974, s. 333-334

Langer, Jiří: Osmdesátník Luděk Štěpán, NR 2012, s. 288-289

Langer, Jiří: Péče o vernakulární architekturu (Ze zahraničí), ZPP 52, 1992, s. 28-34

Langer, Jiří: PhDr. Ladislav Buzek (14. 1. 1927 – 15. 5. 2015), Museum vivum 10, 2014–2015, s. 181-184, osobní bibliografii sestavil Petr Liďák 

Langer, Jiří: Pohled přes hranice, In: Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1925–2000, Rožnov pod Radhoštěm 2000, s. 128-132

Langer, Jiří: Postavenie múzeí v prírode v cestovnom ruchu (tri základné nedostatky našej praxe), Etnologické rozpravy XII, 2005, č. 2, s. 81-85

Langer, Jiří: Rekonstrukce historického životního prostředí ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Historická demografie 9, 1985, s. 196-197

Langer, Jiří: Rozdíly v pojetí a zpracování sbírek muzeí v přírodě a muzeí tradičního typu. In: Sbírkové předměty v muzeích v přírodě. Materiály ze semináře konaného 17. a 18. 5. 2001, Rožnov pod Radhoštěm, CD

Langer, Jiří: Sbírkový předmět a jeho prostředí, In: Cesty etnografického muzejnictví, Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, Brno 1996, s. 55-58

Langer, Jiří: Současný stav bádání o původním vesnickém stavitelství na Moravském Valašsku, ČL 85, 1998, s. 49-67

Langer, Jiří: Tři norské příklady současného vznikání muzeí v přírodě, NA 15, 1978, s. 163-165

Langer, Jiří: Valašské muzeum v přírodě a dokumentace období výstavby socialismu, Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji, 1980, č. 2, s. 31

Langer, Jiří: Včleňování progresivních tradic lidové kultury do současné kultury v muzeích v přírodě, Slovenský národopis 30, 1982, s. 603-606

Langer, Jiří: Vodní stavby a řemeslné dílny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Zborník SNM 68, 1974, Etnografia 15, s. 292-294

Langer, Jiří: Zemřel člověk… za Janem Součkem, NR 14, 2014, s. 157-158

Langer, Juraj: Výstavba oravského regionálního skansenu Brestová, NA 7, 1970, s. 67-70

Langer, Jiří – Souček, Jan: Aktivizační programy muzeí v přírodě, NA 23, 1986, s. 73-81

Langer, Jiří – Souček, Jan: Metodická a teoretická východiska pro výstavbu muzeí v přírodě, NA 16, 1979, s. 77-80

Langer, Jiří – Souček, Jan: Problémy rozvoje muzeí v přírodě v Československu, NA 17, 1980, s.1-10. Rec.: Vařeka, Josef, Demos 24, 1984, s. 80-81

Langer, Jiří – Souček, Jan: Příspěvek ke sjednocení významu nejčastějších pojmů používaných při výstavbě muzeí v přírodě, NA 16, 1979, s. 75-77

Langer, Jiří – Souček, Jan: Současnost a perspektivy českých muzeí v přírodě, NA 25, 1988, s. 209-211

Langer, Jiří – Šuleř, Petr: Návrh metodiky, jak koncipovat interiérové instalace muzeí v přírodě, NA 17, 1980, s. 244-245

Langer, Jiří – Šuleř, Petr: Zásady pro vytváření kopií a rekonstrukcí expozičních objektů, NA 16, 1979, s. 309-310

Langer, Jiří – Šuleř, Petr – Tetera, Václav: Zásady pro správu sbírek muzeí v přírodě, NA 17, 1980, s. 242-244

Ledvinka, František: Muzea v přírodě z pohledu praktické památkové píče v souvislosti se současnými problémy, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s.25-31

Liďák, Petr: Boží hrob z Nového Hrozenkova, Museum vivum 6, 2010, s. 120-123

Liďák, Petr: Dokumentace řemesel a rukodělné výroby ve Valašském muzeu v přírodě v letech 2006–2011, Museum vivum, 7-8, 2011–2012, s. 66-89

Liďák, Petr: Dvě pojetí betlémské scény ve sbírce obrazů Valašského muzea v přírodě, Museum vivum 5, 2009, s. 118-122

Liďák, Petr: Obytný dům z Trojanovic. Nová expozice lesního dělníka a domáckého tkalce v Mlýnské dolině, Museum vivum 6, 2010, s. 62-75

Liďák, Petr: Valašský betlém Františka Vrzalíka, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 214-217

Lukešová, Markéta: Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě, NR 2012, s. 78-79

Máčel, Otakar: Nové formy ochrany památek lidového stavitelství, NA 7, 1970, s. 97-105

Maléř, Josef: Naplňujeme odkaz bratří Jaroňsků, In: Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1925–2000, Rožnov pod Radhoštěm 2000, s. 22-30

Maňák, Antonín – Souček, Jan: Problematika zeleně a agrikulturních expozic ve strážnickém muzeu vesnice. Museum vivum 2, 1987, s. 68-74

Maňák, Antonín – Souček, Jan: Výzkumné a dokumentační úkoly v muzeích v přírodě, NVČ 3 (45), 1986, s. 14-19

Maňas, Miroslav: Nový skanzen na jižním Valašsku? Museum vivum 9, 2013, s. 60-65

Maráky, Peter: Národopisné múzeum v prírode v Szentendre, NA 19, 1982, s. 153-154

Maráky, Peter: Skanzen na Kysuciach, NA 12, 1975, s. 156-158

Materna, Otakar: O nynějším stavu i budoucnosti výstavní československé vesnice v Král. Oboře. Hlas pro její zachování, ČL 9, 1900, s. 78-79

Matuszková, Jitka: Málo známé muzeum lidové kultury v Sudetech, NR 12, 2002, s. 234-235 (Muzeum v přírodě v obci Pstraźna v Polsku)

Matuszková, Jitka: Poznámka k zobrazování v muzeích v přírodě, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 38-40

Melzer, Miloš: Soubor lidových staveb v Příkazích u Olomouce, NR 2, 1992, s. 141

Mevaldová, Helena: Drahomíra Stránská a budování Národopisného muzea lidové architektury v přírodě v Praze, In: Mevaldová, Helena – Tauberová, Monika: Drahomíra Stránská. Osobnost evropské etnografie, Praha 2011, s. 105-124

Michalička, Václav: Dýmky vybíjené perletí ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Museum vivum 2, 2006, s. 238 – 239

Michalička, Václav: Etika rekonstrukcí a prezentací historických jevů v muzeích v přírodě, NV 31 (73), 2014/2, s. 81-85

Michalička, Václav: Muzeum v přírodě – prostor pro revitalizaci tradičních technologií? Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 32-37

Michalička, Václav: Některé aspekty revitalizace tradičních technologií lidového stavitelství, NR 20, 2010, s. 79-83

Michalička, Václav: Osobitá muzea lidové kultury. Muzea v přírodě, bakalářská práce FPF SU Opava, 2003

Michalička, Václav: Rekonstrukce několika zaniklých tradičních technologií ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum  3-4, 2007–2008, s. 58-64 

Michalička, Václav: Role troudnatce kopytovitého v lidovém prostředí západních Karpat a rekonstrukce technologie zpracování ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Museum vivum 2, 2006, s. 69–78

Mišurec, Zdeněk: Celostátní porada o ochraně památek lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm, Zprávy OM v Gottwaldově, 1958, č. 5-6, s. 128-131

Mišurec, Zdeněk: K otázce rozšíření rožnovského muzea v přírodě, Zprávy OM v Gottwaldově, 1958, č. 1-2, s. 18-25

Moser, O.: Handbuch des Sach-und Fachbegriffe. Zur Erläuterung von Hausanlagen, Bautechnik, Einrichtung und Gerät im Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal. Klagenfurt – Maria Saal 1985. Rec.: Vařeka, Josef, NA 24, 1987, s. 202

Moser, O.: Das Kärtner Freilichtmuseum in Maria ASaal. Klagenfurt 1970. Rec.: Vařeka, Josef, ČL 58,1971, s. 187

Múzeá v prírode na Slovensku. Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo 43, 1994, č. 3, 72 s. Rec.: Krist, Jan, NR 6, 1996, s. 38

Museumsführer.  Bergisches Freilichmuseum  für Ökologie und bäuerlich-handwerkliche Kultur Lindlar, Köln 1998, 104 s.

Museum vivum, 1. Konference muzeí v přírodě 28. – 30. 9. 1983 Rožnov pod Radhoštěm, Red. J. Langer, Rožnov pod Radhoštěm 1985, 136 s.

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice. Průvodce národopisným muzeem v přírodě. ÚLU Strážnice, b. r. v., 60 str.

Müllerová, Markéta: Úskalí činnosti Souboru lidové architektury v Rymicích, Museum vivum 9, 2013, s. 45-47

Národopisná muzea v přírodě, teoretická a metodická východiska k realizaci, Základní pojmy užívané při výstavbě muzeí v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm 1981, 55 s. Rec.: Vařeka, Josef, NA 20, 1983, s. 168

Novotný, Martin: Problematika hliněných staveb v muzeích v přírodě, Museum vivum 9, 2013, s. 48-51

Obroučková, Gabriela: Konzervátorsko-restaurátorský zásah na skříňovém oltáři ze sbírek  Valašského muzea v přírodě, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 233-238

Očková, Katarína: Kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnost v Múzeu slovenskej dediny, Museum vivum 3-4, 2007–2008, s. 16-23  

Očková, Katarína: Správa z 26. konferencie Asociácie európskych múzeí v prírode, museum vivum 9, 2013, s. 52-55

Paterová, Vladimíra – Madaj, Miroslav: Jsou muzea v přírodě vzorem pro majitele vesnicých objektů? Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 41-48

Pavelčík, J.: Nová instalace valašského musea v přírodě. Valašsko 3, 1954, s. 51-54

Pavlištík, Karel: Amatérské folklorní soubory v aktivizačním programu muzea v přírodě, Museum vivum, 3, 1988, s. 83-85

Petříková, Magdalena: Od písmenka k pohádce – lidová slovesnost v prostředí muzea v přírodě, Museum vivum 3-4, 2007–2008, s. 7-11  

  1. Pf. (Pfaffová, Jitka): Budování muzea v přírodě v Rožnově p. R., Radostná země č. 1, 12, 1962, s. 30

Pfaffová, Jitka: Lidová architektura a budování muzea v přírodě, Časopis Slezského zemského muzea 10, 1961, řada B, č. 2, s. 115-120

Piperek, Lubomír: Zamyšlení nad programovým profilem dvaceti ročníků Národopisného léta ve Valašském muzeu v přírodě (1969-1988). In: Město: Prostor, lidé, slavnosti. Sborník příspěvků X. strážnického sympozia (18. – 19. 10. 1988), ed. Václav Frolec, Uherské Hradiště 1990, s. 333-338

Polášková, E.: Investiční úkol pro dobudování národopisného muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Zprávy Krajského musea v Gottwaldově, 1960, č. 1-2, s. 24-29

Pospíšil, Bohumil: Problematika ochrany památek lidového stavitelství a jejich začlenění do rozvoje socialistické vesnice včetně zřizování reservací lidového stavitelství a muzeí v přírodě, VNSČ, 1960, č. 1, s. 1-4

Pöttler, V. H.: Führer durch das ‚Österreichische Freilichtmuseum. Graz 1970. Vařeka, J.: ČL 58, 1971, s. 187

Prejdová, Renata: K historii Seidlovy hospody ve Zděchově, Museum vivum 6, 2010, s. 25-42

Prejdová, Renata: Pozůstalost sourozenců Jaroňkových ve fondech archivu Valašského muzea v přírodě, Museum vivum 2, 2006, s. 264-266

Procházka, Lubomír: Muzeum vesnických staveb Středního Povltaví ve Vysokém Chlumci, pobočka Hornického muzea Příbram, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 70-75

Procházka, Lubomír: Nové expozice v muzeích v přírodě a v památkově chráněných objektech lidové architektury na území Čech v roce 1994, NR 5, 1995, s. 46-48

Procházka, Lubomír: Poslání a funkce Metodického centra muzeí v přírodě. Stanovisko ke vzniku metodického centra z pohledu muzea zřizovaného Středočeským krajem, Museum vivum 9, 2013, s. 35-36

Procházka, Lubomír: Slovník (heslář) sbírek skansenu č. 2, 1987, s. 73

Procházka, Lubomír: Tři jubilující muzea lidových staveb. Umění a řemesla č. 3, 1987, s. 63-64

Procházka, Lubomír: Výstavy lidové architektury v muzeích v Čechách v roce 1992, NR 3, 1993, s. 56 

Procházka, Lubomír: Výstavy lidové architektury a dokumentace v muzeích v Čechách v roce 1997, NR 8, 1998, s. 48-49  

Procházka, Lubomír: Výstavy lidové architektury a interiéru v muzeích v Čechách v roce 1993, NR 4, 1994, s. 57-59

Procházka, Lubomír: Výstavy lidové architektury a interiéru v muzeích v Čechách v roce 1995, NR 6, 1996, s. 29-31 

Procházka, Lubomír: Výstavy lidové architektury v muzeích v Čechách v roce 1992, NR 3, 1993, s. 56 

Procházka, Lubomír: Výstavy lidové architektury v českých muzeích v roce 1996, NR 7, 1997, s. 94-96 

Procházka, Lubomír: Vývoj muzeí v přírodě na území středních Čech a jejich současná problematika, In: Cesty etnografického muzejnictví, Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, Brno 1996, s. 59-63

Prudká, Alena: Pilně si živnosti dobývají. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sušák, 7. 4. 2011 – 29. 2. 2012, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 269-271

Redukce plánu výstavby Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dle doporučení prof. Karla Langra, In: Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1925-2000, Rožnov pod Radhoštěm 2000, s. 35-39

Rišlink, Vladimír – Přenosilová, Dana: Kouřimský skanzen od založení k dnešku, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 83-93, 12 čb. foto v textu

Roček, Michal: Zvláštní a specifické ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm , Museum vivum 2, 2006, s. 245–255, 13 čb. foto v textu

Rousová, Jiřina: Valašské muzeum v přírodě, VNSČ a SNS, 1966, č.  3-4, s. 80-82

Rožnovská konference. Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře, 14. –16. 10. 1978 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Ostrava 1979, 87 s.

Rutte, Ladislav: Projekt Bartošova národopisného muzea v přírodě, Zlín, 1946, 80 s.

Ryšicová, Lenka: Dobudování Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1965–2000, magisterská diplomová práce FPF SU Opava, 2002

Ryšicová, Lenka: Moderní dějiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1960–2005, Museum vivum 1, 2005, s. 9–26

Ryšicová, Lenka: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1960–1990, bakalářská práce FPF SU Opava, 1999

Sedláček, Jaroslav: Půdorys roubeného domu s dřevěnou podsíní v Rožnově pod Radhoštěm, Zborník SNM, 77, 1983, Etnografia 24, s. 183-209

Sedláček, Jaroslav: Roubená fara a roubený farní špitál v Rožnově pod Radhoštěm, Zborník SNM, 79, 1985, Etnografia 26, s. 215-226

Sedláčková, Marie: Výsledky průzkumu vegetace Valašského muzea v přírodě, Museum vivum, 2, 1987, s. 32-35

Scheufler, Vladimír: Národopisná i jiná muzea v přírodě,  ČL 82, 1995, č. 4, s. 336-341

Sieberová, Ivana: Prezentace folkloru a zvykosloví ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, Museum vivum 2, 2006, s. 55-58

Skalníková, Olga: Hornické muzeum v přírodě na Březových Horách v Příbrami, NA 12, 1975, s. 238-239

Skalníková, Olga: Hornický skanzen v Příbrami otevřen, NA 16, 1979, s. 322-325

-ský (Hylský, K.): Museum v přírodě (Zpráva o připravovaném projektu A. Václavíka), Luhačovický lázeňský zpravodaj, 13, 1940, č. 10, s. 8

Slavkovský, Peter: 60 rokov činnosti Valašského múzea v prírode, SN 34, 1986, s. 488-492

Sluštíková, Hana – Spathová, Jana: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – klady a zápory NKP, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 17-20

Smahel, Rudolf – Štika, Jaroslav:  Valašské muzeum v přírodě, Martin a Ostrava 1976, nestr. obrazová příloha

Smolík, Luboš: Aktivity klatovského muzea v letech 1990–2005 – expozice lidové architektury v Chanovicích, Museum vivum 2, 2006, s. 59–62, 3 čb. foto v textu

Smolík, Luboš: Realizace expozice lidové architektury v Chanovicích jako záchranného projektu pro v terénu ohrožené objekty lidového stavitelství jihozápadních Čech, In: Cesty etnografického muzejnictví, Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, Brno 1996, s. 71-74

Souček, Jan: Dokumentace a prezentace vinohradnictví a vinařství v rámci strážnické expozice lidových staveb, NA 15, 1978, s. 33-40

Souček, Jan: Kovárna z Lipova převezena do expozice lidových zemědělských staveb ve Strážnici, NA 10, 1973, s. 335-338

Souček, Jan: První zkušenosti z aktivizačních programů Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, Museum vivum 1, 1985, s. 131-135

Souček, Jan: Současnost a perspektivy Muzea vesnice jihovýchodní Moravy Ústavu lidového umění ve Strážnici, NA 23, 1986, s. 249-255

Souček, Jan: Stavební památky v komplexu muzejní činnosti Ústavu lidového umění ve Strážnici, NA 13, 1976, s. 191-200

Souček, Jan: Urbanismus tradiční vesnice a pokus o jeho vyjádření ve strážnické expozici lidového stavitelství Pomoraví, In: Životní prostředí a tradice, Brno 1975, s. 69-73

Souček, Jan: Výstavba muzea lidové architektury v přírodě ve Strážnici, Malovaný kraj 5, 1969, č. 8-9, s. 15-17

Souček, Jan – Máčel, Otakar: Od myšlenky k realizaci expozice lidových zemědělských staveb ve Strážnici, NA 11, 1974, s. 33-56

Starý, Stanislav – Starý, František: Úpadek lidového stavitelství a pokus o jeho vzkříšení. ČL 26, 1926, s. 209-215

Stránská, Drahomíra: Národopisné museum v přírodě v Praze, Praha, NO NM 1938, 46 s., 11 obr.    

Stránská, Drahomíra: Národopisné museum v přírodě v Praze, Časopis Styl, 1936, č. 7, s. 137-147 a 1937, č. 8, s. 133-137

Stránská, Drahomíra:  Zprávy o museích a společnostech národopisných. Valašský národopisný a musejní spolek, NVČ 19, 1926, s. 300                                                                                      

 D.S. (Stránská, Drahomíra): Zprávy o museích a společnostech národopisných. Lidové stavby v přírodě při Národopisném museu v Praze, NVČ 22, 1929, s. 299

Strmiska, Z.: Budovat či nebudovat musea v přírodě? Zprávy Krajského musea v Gottwaldově, září-říjen 1956, s. 6-7

Suk, Richard: Lidové stavby a muzea (Poděbrady 22. – 23. května 1969), ČL 57, 1970, s. 62

Svobodová, Jana: Muzeum lidových staveb v Kouřimi, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 94-100

Svobodová, Jiřina: Z činnosti skansenu v Přerově n/L. národopisného pracoviště Polabského muzea v Poděbradech, ČL 71, 1984, č.4, s. 235-236

Svobodová, Vlasta: Skansen v St. Fagans ve Walesu, ČL 54, 1967, s. 353-355

Šebek, Svatopluk: Výstavba polabského skansenu v r. 1972, NA 10, 1973, s. 244-246

Šimčíková, Markéta: Collection Management, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2. – 5. 11. 2010. Zpráva z 8. workshopu konaného v rámci Norských fondů, Museum vivum 6, 2010, s. 166-169 

Šimčíková, Markéta: Construction Techniques, Maihaugen v Lillehammeru (Norsko) 14. – 19. 6. 2010. Zpráva z 6. workshopu konaného v rámci Norských fondů, Museum vivum 6, 2010, s. 164-165 

Šimčíková, Markéta: Péče o sbírky ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum 1, 2005, s. 53–59

Šimčíková, Markéta: Preventive Conservation and Methods of extermination of Wood infesting insect, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 2. – 6. 11. 2009. Zpráva z 5. workshopu konaného v rámci Norských fondů, Museum vivum 6, 2010, s. 157-163 

Šimša, Martin: V potu tváře chléb svůj dobývej, NR 9, 1999, s. 237-238

Šimša, Martin: Vlčkova palírna z Lačnova – nová expozice Valašského muzea v přírodě, Museum vivum 1, 2005, s. 61-74

Šimša, Martin – Kalábová, Petra a kol.: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Průvodce muzejní expozicí,  NULK Strážnice 2006, 283 s. Rec.: Zuskinová, Iveta, Museum vivum 3-4, 2007–2008, s. 108-110  

Škabrada, Jiří: Tendence přístupů k průzkumům, opravám a rekonstrukcím vesnických staveb, In: 25 let Souboru lidových staveb Vysočina, Hlinsko 1998, nestr.

Špička, Alois. Švédské museum venkova „Skansen“ ve Štokholmě. Věstník Československého zemědělského musea 9, č. 4, 1936 s. 193-194

Štěpán, Luděk: Josef Vařeka a soubor lidových staveb Vysočina, ČL 85, 1998, č. 1, s. 92-93

Štěpán, Luděk: Metodická pomoc Valašského muzea v přírodě v začátcích Souboru lidových staveb Vysočina, Museum vivum 9, 2013, s. 33-34

Štěpánek, Ladislav:  K chalupě čp. 7 z osady Draho, přenesené do skanzenu v Přerově n. Labem, Vlastivědný zpravodaj Polabí 22, 1982, č.3-4, s. 65-69. Rec.: Vařeka Josef, Demos 25, 1985, s. 97

Štěpánek, Ladislav: K ochraně lidových staveb v muzeích v přírodě, NA 5, 1968, s. 277-279

Štěpánek, Ladislav: K problematice a formám národopisných muzeí v přírodě Středočeského kraje, NA 8, 1971, s. 74-75

Štěpánek, Ladislav: Skanseny Středočeského kraje, ČL 58, 1971, č. 4, s. 255-256

Štěpánek, Ladislav: Třebíz – muzeum sociálního rozvrstvení vesnice, NA 12, 1975, s. 79-80

Štika, Jaroslav: Agrikultura a její perspektivy v muzeu v přírodě, Museum vivum 2, 1987, s. 10-14

Štika, Jaroslav – Langer, Jiří: Darstellung der Stadtkultur im Freilichtmuseum. In: Tagungsbericht Meiringen 1988, s. 63-67

Štika, Jaroslav: Das Freilichtmuseum als Zentrum des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. In: 25 Jahre ICOM-Declaration über Freilichtmuseen. Tagungsberich Ungarn 1982. Szentendre 1984, s. 151-153

Štika, Jaroslav: Das Streben nach der Identität im Freilichtmuseum. In: Tagungsbericht des Verbandes europäischen Freilichtmuseen. Rožnov  pod Radhoštěm 1991, s. 41-47

Štika, Jaroslav: Dokumentace způsobu života lidu a muzeum, In: Muzeum a dokumentace přírodního prostředí a způsobu života, Opava 1984, s. 66-77

Štika, Jaroslav: Einige Erfahrungen bei der pädagogischern Arberit im Valašské Muzeum in Rožnov p. R. In: Edukative Aufgaben und Dokumentation, Bonn, 1976, s. 103-106

Štika, Jaroslav: Folklór a obyčeje jako jedna z aktivit muzea v přírodě, Museum vivum, 3, 1988, s. 18-26

Štika, Jaroslav: Freilichtmuseum und der regionale Patriotismus. In: Tagungsbericht Polen, Sanok 1988, s. 124-128

Štika, Jaroslav: Idea muzea v přírodě, In: Cesty etnografického muzejnictví, Sborník  příspěvků ze stejnojmenné konference, Brno 1996, s. 49-53

Štika, Jaroslav: Idea Valašského muzea v přírodě, její vývoj a proměny, In: Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1925-2000, Rožnov pod Radhoštěm 2000, s. 9-21

Štika, Jaroslav: K Rožnovu a Valašskému muzeu… In: Valašský rok 1985, Rožnov pod Radhoštěm 1984. nestr.

Štika, Jaroslav: Lidová strava a muzea v přírodě, NR 9, 1999, s. 85-86

Štika, Jaroslav: Museum v přírodě ve světě komerce, NR 7, 1997, s. 73-75

Štika, Jaroslav: Museum vivum. In: Museum vivum I, Rožnov pod Radhoštěm 1985, s. 25-31

Štika, Jaroslav: Národopis v muzeu v přírodě, Informácie SNS 3, 1975, s. 64

Štika, Jaroslav: Platz und Möglichkeitten der Folklore und der Volksbräuche im europäischen Freilichtmuseen. In: Tagungsbericht des Verbandes europäischen Freilichtmuseen. Rožnov  pod Radhoštěm 1991, s. 112-114

Štika, Jaroslav: Stav a problémy výstavby muzeí v přírodě v ČSR. In: Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře, Rožnov pod Radhoštěm 1979, s. 33-46

Štika, Jaroslav: Tradiční chov dobytka v muzeu v přírodě, In: Museum vivum 2, 1987, s. 98-103

Štika, Jaroslav: Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Praha 1991, 47 str.

Štika, Jaroslav: Valašské muzeum, moje první „štace“, Museum vivum 2, 2006, s. 221 – 225

Štika, Jaroslav – Habustová, Milena: Život kolem valašské pece, Rožnov pod Radhoštěm 1975, nestr.

Šťastná, Jarmila: Národopisné muzeum Slánska v Třebízi, ČL 62, 1975, č. 4, s. 236-237

Šubert, Fr. Ad.: Nordské museum a Skansen ve Stockholmě, NSČ 6, 1900, s. 3-28

Šulcová, Milada: Polabské národopisné muzeum, NA 7, 1971, s. 298-299

Šuleř, Petr: Autenticita – identita, aneb o potřebě užitečného napětí, NA 17, 1980, s. 73-75

Šuleř, Petr: Kopie a rekonstrukce v muzeích v přírodě, NA 16, 1979, s. 308-309

Šuleř, Petr: Lidová architektura jako sbírkový fond, Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji, 1976, č.2, s.8

Tetera, Václav: Možnosti zachování historické krajiny a její biologické hodnoty v muzeích v přírodě (Úvod do diskuse), Agricultura carpatica 2, 1981, s. 91-95

Tetera, Václav: Pěstování a průzkum tradičních druhů a odrůd rostlin ve Valašském muzeum v přírodě, In: Agricultura Carpatica 1, 1973, s. 83-88

Tetera, Václav: Studium lokálních a místních odrůd a názvů jabloní v zájmové oblasti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Agricultura carpatica 2, 1981, s. 61-71

Tetera, Václav: Výstava ovoce ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (říjen 1976), NA 14, 1977, s. 241-242

Tetera, Václav: Vznik a vývoj zemědělství ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, NA 21, 1984, 247-254

Tetera, Václav: Základ a reálné perspektivy agronomie ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, In: Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1925–2000, Rožnov pod Radhoštěm 2000, s. 133-142

Tichá, Jana: Barokní kaple z Valašské Bystřice – Na Rovni. Rekonstrukce historické podoby a návrh na její realizaci v areálu Valašská dědina, Museum vivum 7-8, 2011–2012, s. 17-26

Tichá, Jana: Evangelický toleranční kostel z Huslenek. Rekonstrukce historické podoby původního objektu a jeho realizace ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum 6, 2010, suplementum, s. 57-69

Tichá, Jana: Roubený seník s kamenným sklepem z Nového Hrozenkova – Břežitá. Rekonstrukce historické podoby původního objektu pro realizaci ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum 5, 2009, s. 113-117

Tichá, Jana: Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě, Museum vivum 2, 2006, s. 63-68

Tichá, Jana – Liďák, Petr: Krásná jizba. Folklorismus a svéráz ve sbírkách Valašského muzea v přírodě (konec 19. – 1/2 20. století), Museum vivum 5, 2009, s. 70-81

Tichá, Jana – Prejdová, Renata: Bibliografie Mgr. Marie Brandstettrové, Museum vivum  1, 2005, s. 147-150

Třebíz. Národopisné muzeum, Praha 1975. Rec.: Štěpánek, L., ČL 65, 1978, č. 2, s. 180

Turzo, Jozef: Koncepčný a metodologický prístup k výstavbe slovenského múzea ĺudovej architektury, VNSČ a SNS, 1968, č. 1-2, s. 31-39

Václavík, Antonín, Národopisné aktuality (Návrh na skanzen). Luhačovický lázeňský zpravodaj 13, 1940, č. 13, s. 1-4

Valašské muzeum v přírodě. Průvodce. Rožnov pod Radhoštěm 1973, 16 s.

Valašské muzeum. Oživené chalupy a lidé. Uspořádali Ladislav Buzek a Jiří Langer, úvodní slovo Jaroslav Štika. Ostrava 1975, 23 s. Rec.: Vařeka, Josef, ČL 63, 1976, s. 247

Válka, Miroslav: Archeoskanzeny jako forma prezentace kulturního dědictví a její využití v turistickém ruchu, Etnologické rozpravy XII, 2005, č. 2, s. 145-156

Válka, Miroslav: Soubor lidových staveb východní Hané v Rymicích u Holešova a jeho záchrana, Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1978, č. 1, s. 19-23

Válka, Miroslav: Soubor lidových staveb východní Hané v Rymicích u Holešova a jeho záchrana, NA 16, 1979, s. 325-326

Válka, Miroslav: Tři severská muzea v přírodě (Kodaň, Odense, Oslo), NR 15, 2005, s. 191-193

Válka, Miroslav: Výstava lidové keramiky ve Valašském muzeu, NR 5, 1995, s. 48

-mv- (Válka, Miroslav): Zpřístupnění dalších lidových staveb v Rymicích, NR, 3, 1993, s. 62

Vařeka, Josef: 25 let Souboru lidových staveb Vysočina, In: 25 let Souboru lidových staveb Vysočina, Hlinsko 1998, nestr.

Vařeka, Josef: Bulharská lidová architektura ve skansenech a památkových rezervacích, ČL 72, 1985, s. 44-47

Vařeka, Josef:  Evropské skanzeny. Výstava v Národopisném muzeu v Třebízi (červen-říjen 1982), NA 19, 1982, s. 318

Vařeka, Josef: K bukurešťskému sympoziu Organizace etnografických muzeí v přírodě – principy a metody (7. – 15. 9. 1966), ČL 54, 1967, s. 127-129

Vařeka, Josef: Karpackie budownictwo ludowe w Pasterskim Muzeum w Rožnowie pod Radhosztem i rezerwacie miejskim w Sztramberku. In.: Materialy Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku 14, 1971, s. 20-27

Vařeka, Josef:  Loški muzej – nejstarší jugoslávské národopisné muzeu v přírodě, Vlastivědný zpravodaj Polabí (1969), s. 45-18

Vařeka, Josef, Místo a poslání muzeí v přírodě v socialistické kultuře (Rožnov p. R. 14. –16. 11. 1978), NA 16, 1979, s. 148-149

Vařeka, Josef, Muzeum lidové architektury v Sierpci, NA 24, 1987, s. 65-66

Vařeka, Josef:  Muzeum lidových staveb v Zalaegerszegu, NA 12, 1975, s. 232-234

Vařeka, Josef: Muzea v přírodě v severozápadním Německu, Památková péče 28, 1968, s. 172-176

Vařeka, Josef: Muzeum v přírodě jako forma tezaurace stavebních památek. (Rožnov p. R. 3. – 5. 11. 1975), ČL 63, 1976, s. 111

Vařeka, Josef: Muzeum v přírodě v jugoslávském Sisku, NA 7, 1970, s. 146-148

Vařeka, Josef: Národopisná muzea v přírodě v Čechách, Zpravodaj pro dopisovatele NSČ 3, 1972, č. 2, s. 1-4

Vařeka, Josef: Národopisná muzea v přírodě v NDR, NA 9, 1972, s. 70-73

Vařeka, Josef: Nové záměry výstavby Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. In: Ľudová kultúra v Karpatoch. Ethnographia  carpatica, Bratislava 1972, s. 253-264

Vařeka, Josef: Porýnské muzeum v přírodě v Kommern (NSR), Památková péče 26, 1966, s. 221-222

Vařeka, Josef: Rakouské skanzeny, Zborník SNM 66, 1972, Etnografia 13, s. 239-245

Vařeka, Josef: Skanzen v rakouském Mondesee, Památková péče 30, 1970, s. 248-250

Vařeka, Josef: Sociální aspekty v českých muzeích v přírodě, NA 13, 1976, s. 185-190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vařeka, Josef: Současný stav studia lidového stavitelství v českých zemích a jeho význam pro budování muzeí v přírodě, MVP 7, 1969, s. 169-173

Vařeka, Josef: Sympozium „Organizace etnografických muzeí v přírodě“ a rumunské skanzeny, Památková péče 27, 1967, s. 90-93

Vařeka, Josef: Vánoce ve Valašském muzeu v přírodě roku 1989, NA 27, 1990, s. 116-117

Veselská-Rousová, Jiřina: Několik poznámek k problematice skanzenových instalací. ČL 56, 1969, č. 2, s. 119-121

Veselská, Jiřina: Emilie Haroková a dokumentace lidové kultury, Museum vivum 5, 2009, s. 150-156, 5 čb. foto v textu, osobní bibliografii sestavila Jana Tichá

Veselská, Jiřina: Chvála muzejního sběratelství. (K výstavě Dítě a hračka ve sbírce Valašského muzea v přírodě v Rožnově p/Radh.), NR 6, 1996, s. 33-34

Veselská, Jiřina: „Museum v přírodě nebylo by úplné…“, In: Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1925-2000, Rožnov pod Radhoštěm 2000, s. 40-47

Veselská, Jiřina: Rákošové, Lužná, Hrozenkov a ty další … Paní Marii Brandstettrové k narozeninám, Museum vivum 10, 2014–2015, s. 163-167, osobní bibliografii sestavil Petr Liďák

Veselská, Jiřina: Rožnovská výstava malovaného nábytku, NR 7, 1997, s. 49-50

Veselská, Jiřina: Sedmdesátiny Ing. Vítězslava Koukala, CSc., Museum vivum 10, 2014-2015, s. 159-162, výběrovou bibliografii sestavil Petr Liďák

Veselská, Jiřina s kolektivem: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 1925-2005, Rožnov pod Radhoštěm 2005, 123 str.

Veselská, Jiřina: Výstava k jubileu rožnovského muzea, NR 5, 1995, s. 220-221

Veselý kopec. Soubor lidových staveb Vysočina, Text Luděk Štěpán, PhDr. Ilona Vojancová, PhDr. Magda Křivanová. Pardubice 1994. Rec.: Vařeka, Josef, ČL 82, 1995, s. 271-272 ; Hana Dvořáková, NR, 4, 1994, s. 68-69

Vlk, Radoslav: Vozovna z Ostravice, Museum vivum 1, 2005, s. 75–77

Vojancová, Ilona: Revitalizace památkové rezervace Betlém Hlinsko, Museum vivum 5, 2009, s. 22-28

Vojancová, Ilona: Zkušenosti s prezentací zvykosloví a folkloru, Museum vivum 2, 2006, s. 33–39

Vinduška, Jan: Jana Hrabětová jubilující, NR 2013, s. 140-141

Vojancová, Ilona: Muzea v přírodě v České republice, NR 6, 1996, s. 140-142

Vojancová, Ilona: Patnáct let Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina, NA 25, 1988, s. 31-36

Vojancová, Ilona: Prezentace jevů lidové kultury v Souboru lidových staveb Vysočina, In: Cesty etnografického muzejnictví, Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, Brno 1996, s. 65-70

Vojancová, Ilona: Soubor lidových staveb Vysočina (skanzen), NPÚ 2011, 22 s.

Vojancová, Ilona: Třicet let Souboru lidových staveb Vysočina (pocta dr. Miladě Novákové), ZPP 2013, č. 1, s. 37-39

Vojkůvková, Kateřina: Prezentace vybraných jevů lidové kultury v expozičních areálech Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na příkladu Vánoce na Valašsku, bakalářská práce FPF SU Opava, 2008

Vrlová, Vanda: 1960 – 35. výročí muzea a můj rok první, In: Almanach k 75. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1925-2000, Rožnov pod Radhoštěm 2000, 99-104

Vrlová, Vanda: Arnošt Kubeša 26. 1. 1905 – 14. 12. 1993, Museum vivum 9, 2013, s. 84-89, osobní bibliografii sestavil Radek Bryol

Zastávková, Jaroslava: Archiv Ústředí lidové umělecké výbory ve sbírkách Valašského muzea v přírodě, Museum vivum 2, 2006, s. 240–244

Zastávková, Jaroslava: Šedesát let Mgr. Marie Brandstettrové, Museum vivum 1, 2005, s. 144-145

Zentai, Tünde:  Ungarisches Freilichtmuseum Szentendre, Szentendre, 1990, 64 s.

Zíbrt, Čeněk:  Valašské museum v přírodě, ČL 28, 1928, s. 154-159

Zippelius, A.:  Handbuch der europäischen Freilichtmuseen, Köln 1974, 328 s. Rec.: Vařeka, Josef, ČL 63, 1976, s. 62

Zubatý, Josef: Dr. J. Slv. ukončil v Naší Době stať o zřízení a organisaci zemědělského musea. NVČ 6, 1911, s. 142-143

Zubatý, Josef: V Národopisném Museu Českoslovanském. NVČ 6, 1911, s. 221

Zubatý, Josef: V Naší Době XVIII. rozepisuje se dr. J. Slv. O zřízení a organisaci agrárního musea. NVČ 6, 1911, s. 23-24

Zuskinová, Iveta: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, VMP Rožnov pod Radhoštěm 2007, 35 str.

Zuskinová, Iveta: Múzeum v prítode jako významný prvok zachovania regionálnej kultury a jeho význam pre rozvoj cestovného ruchu, Etnologické rozpravy XII, 2005, č. 2, s. 183-191

Zuskinová, Iveta: Truhly na odev a textil z Liptova. Nová expozícia v Múzeu liptovskej dediny, Museum vivum 5, 2009, s. 52-59

Zuskinová, Iveta: Únia muzeí v prírode na Slovensku. Podiel občianskeho združenia na všestrannom rozvoji špecializovaných múzejných inštitúcií , Museum vivum 9, 2013, s. 37-44, 2 čb. foto v textu

Zuskinová, Iveta: Veky-vekom, generácie-generáciam, NA 25, 1988, s. 211-212

Bibliografii zpracovala Mgr. Jiřina Veselská

Zkratky

  • ČL – Český lid
  • MaVP – Muzejní a vlastivědná práce
  • NA – Národopisné aktuality
  • NVČ – Národopisný věstník českoslovanský
  • NR – Národopisná revue
  • SN – Slovenský národopis
  • UŘ – Umění a řemesla
  • ZPP – Zprávy památkové péče