METODICKÉ TEXTY PRO TECHNOLOGIE V PÉČI O PAMÁTKY

Nedostatkem v současnosti používaných technologií a materiálů při použití v památkové péči je často nerespektování původního vzhledu historických konstrukcí a výrobků. Původní opracování i nátěr je hodnotnou součástí příslušné historické konstrukce a necitlivé využití dostupných soudobých postupů nebo materiálů vede k znehodnocení historické i estetické kvality řady historických památek. 

Kolektiv autorů z různých pracovišť – Ing. Jan Baar, Ph.D. a Ing. Jan Tippner, Ph.D.  (Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF Mendlovy univerzity v Brně), Ing. Michal Kloiber, Ph.D. (Centrum Excelence Telč, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky) a Luděk Dvořák a Mgr. Tomáš Dostál (Metodické centrum pro muzea v přírodě při Národním muzeu v přírodě) spolu s dalšími odborníky na základě výzkumu zpracovali metodické postupy k vybraným technologiím s uvedením podstaty technického řešení a příklady aplikace.

Dvořák, Luděk – Baar, Jan – Tippner, Jan – Kloiber, Michal: Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva. CZ 32697. Úřad průmyslového vlastnictví: Czech Republic, 2019.

Zvláštní historicky známou skupinou látek v povrchové úpravě dřeva jsou živočišné produkty jako např. krev, mléko, tuk aj. Pojivem je zde albumin nebo kasein. Přímá aplikace těchto látek je však v současných technických podmínkách a požadavcích na výrobky omezená. 

Cílem technického řešení – nátěrového systému vycházejícího z testování různých receptur je odstranit nedostatky v aplikaci na památky při zachování základních složek, charakteru a vlastností tradičních povrchových úprav. Předkládané technické řešení přináší konkrétní receptury s garancí opakovatelnosti a usnadnění aplikace s dopadem v časové a finanční úspoře.

Dostál, Tomáš – Dvořák, Luděk – Baar, Jan – Kloiber, Michal: Funkční vzorek nátěrové hmoty na bázi albuminu na dřevěném stropě domu č. p. 43 z Nové Lhoty ve skansenu ve Strážnici. FVZ2-2019-DG26 ; Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta – Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum excelence Telč – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2019.

Funkční vzorek nátěrové hmoty na bázi albuminu na dřevěném stropě domu č. p. 43 z Nové Lhoty ve skanzenu ve Strážnici spadá do oblasti navrhování a realizace kopií či vědeckých rekonstrukcí historických dřevěných konstrukcí. Funkční vzorek je zpracován jako návod pro povrchovou úpravu historického i nového dřeva napodobující dřívější nátěry hovězí krví od přípravy nátěrové hmoty po její aplikaci. Funkční vzorek lze použít při obnově nátěrů historických konstrukcí, například pro sjednocení povrchových úprav u nově doplňovaných prvků nebo při vytváření kopií těchto konstrukcí. Je možné jej rovněž použít u historických konstrukcí, kde se prokazatelně nátěr vyskytoval a nedochoval se a je pádný důvod nátěr obnovit. Důraz je kladen na uplatnění původního materiálu a původní technologie přípravy a aplikace, proto jsou složení a vlastnosti nátěru kompatibilní s historickými povrchovými úpravami pomocí hovězí krve. Vzorek je vhodný především pro památkovou péči, kdy je potřeba při opravách dřevěných konstrukcí (stropy, krovy, interiérové části roubených či hrázděných staveb) použít nátěr, který bude působit autenticky. Funkční vzorek byl připraven v poloprovozním měřítku a jeho funkčnost byla odzkoušena úspěšnou aplikací provedenou kvalifikovaným restaurátorem.

Dvořák, Luděk – Tippner, Jan – Kloiber, Michal: Funkční vzorek olejových barev pro obnovu hotelu Jurkovičova domu v Luhačovicích. FVZ5-2017-DG26 . Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta – Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum excelence Telč – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017.

Funkční vzorek olejových barev pro obnovu barevných nátěrů fasády hotelu Jurkovičův dům v Luhačovicích. Spadá do oblasti navrhování a realizace oprav dřevěných konstrukcí. Funkční vzorek lze použít při lokalizaci odstínů, pracovním postupu výroby barevných vzorků a nanášení jednotlivých vrstev na dřevěný podklad obnovovaných prvků. Důraz je kladen na specifikaci původní materie a technologie, kterou je vhodné zachovat v maximálním možné míře. Uplatnění najde v situacích, kde není možné či vhodné využít soudobé postupy povrchových úprav, a naopak je nutné citlivě (na základě vizuálního hodnocení dochovaných originálů) navrhnout recepturu olejových barev pro obnovu dřevěných konstrukcí, která je v souladu s recepturou původní. Vzorek je vhodný především pro památkovou péči (při opravách stropních konstrukcí, krovů, roubených či hrázděných staveb).

Dvořák, L. – Tippner, J. – Kloiber, Michal: Funkční vzorek olejových barev pro obnovu Libušína na Pustevnách. FVZ4-2017-DG26. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta – Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum excelence Telč – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017.

Funkční vzorek olejových barev pro obnovu Libušína na Pustevnách spadá do oblasti navrhování a realizace oprav dřevěných konstrukcí. Funkční vzorek lze použít při lokalizaci odstínů, pracovním postupu výroby barevných vzorků a nanášení jednotlivých vrstev na dřevěný podklad obnovovaných prvků. Důraz je kladen na specifikaci původní materie a technologie, kterou je vhodné zachovat (replikovat) v maximálním možné míře. Uplatnění najde v situacích, kde není možné či není vhodné využít soudobé postupy povrchových úprav, a naopak je nutné citlivě (na základě vizuálního hodnocení dochovaných originálů) navrhnout recepturu olejových barev pro obnovu dřevěných konstrukcí, která je v souladu s recepturou původní. Vzorek je výhodný především pro památkovou péči (při opravách stropních konstrukcí, krovů, roubených či hrázděných staveb).