Metodické centrum pro muzea v přírodě při Národním muzeu v přírodě je odbornou platformou pro spolupráci muzeí v přírodě a institucí podobného charakteru v ČR. Centrum vyvíjí odborné aktivity – vzdělávací, výzkumnou, publikační, organizační činnost ve sféře muzeí v přírodě.

Metodické centrum pro muzea v přírodě působí při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm resp. Národním muzeu v přírodě. Jednotlivé muzejní instituce zřizované Ministerstvem kultury ČR tak mají na starost různé specializace, které jsou jejich činnosti nejbližší. Právě touto cestou se státní politika snaží metodicky pokrývat různé segmenty kultury. Metodické centrum se zaměřuje na metodicko-muzeologickou pomoc, poradenství, vzdělávání a výzkumnou činnost pro muzea v přírodě, snaží se tak přispívat ke zkvalitnění ochrany, prezentace a interpretace statků kulturního dědictví v prostředí muzeí v přírodě.

Pro koho?

Metodické centrum má v této struktuře na starost velmi rozsáhlý a specifický segment paměťových institucí charakteru muzeí v přírodě. V těchto institucích se setkávají přístupy jak klasických muzeí, tak památkové péče včetně řady dalších oborů. Tato interdisciplinarita v ideálním výsledku přispívá poučené prezentaci komplexního prostředí v muzeích v přírodě i udržování památkového a sbírkového fondu.

V České republice se v současné době nachází několik desítek institucí s charakterem muzeí v přírodě s různými zřizovateli. Zřízení Metodického centra pro muzea v přírodě a jeho potřebnost pro tento typ muzejní sféry koresponduje se specifickým postavením muzeí v přírodě, která se v mnoha rysech odlišují svou provozní, vědecko-výzkumnou, dokumentační i prezentační stránkou od klasických „kamenných muzeí“. Na půdě muzeí v přírodě nabývají na důležitosti četné faktory, s nimiž se běžná muzejní instituce nemusí potýkat – formy shromáždění, uchovávání a prezentace hmotného kulturního dědictví počínaje, přes nutnost uplatňování tradičních technologických znalostí a dovedností až po široce pojatý komplex tvorby jednotlivých expozičních modelů včetně historického životního prostředí. Svébytná profilace muzeí v přírodě proto vyžaduje odlišné muzejní přístupy, projevující se jak při tvorbě sbírkových kolekcí, tak při zahrnutí nejen neživých předmětů, ale i biologických prvků apod.

Jak?

Metodické centrum si klade za cíl přispět k rozvíjení teoretických i praktických znalostí v uvedené sféře českého muzejnictví, systematické rozvíjení aktivit využívají různé formy komunikace a předávání zkušeností mezi jednotlivými zapojenými subjekty, které může být v konečném důsledku obohacením nejen pro stávající muzea v přírodě, ale může se stát významným inspiračním zdrojem pro vlastní činnost u subjektů zamýšlejících budování muzea v přírodě. Metodické centrum tedy plní především funkci odborné platformy po stránce profesní a interdisciplinární.

Aktivita centra má v jednotlivých případech velmi individuální charakteristiky. Zaměřuje se na metodickou činnost v uvedených oblastech včetně výzkumu. Snaží se prezentovat nová zjištění a uvádí příklady dobré praxe formou vzdělávacích akcí (konference, vzdělávací kurzy, workshopy, exkurze) a publikační činnosti v odborných periodikách i vlastním časopise Museum vivum. Na svých webových stránkách centrum zpřístupňuje literaturu, prameny a další texty, dotýkající se činnosti muzeí v přírodě.

Metodické centrum spolupracuje s ostatními muzei v přírodě v ČR a zahraničí a také s dalšími subjekty se stejnými zájmy, jako jsou Národní památkový ústav nebo Akademie věd ČR i s českými vzdělávacími institucemi (Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně aj.). Intenzivní je také spolupráce s profesním sdružením Český svaz muzeí v přírodě.

Proč?

Jako základ své činnosti vychází centrum z působnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, jako nejstaršího a nejrozlehlejšího muzea v přírodě v ČR s bohatými pozitivními i negativními zkušenostmi.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, jedna z nejstarších institucí tohoto typu také na středoevropském území, může těžit z dlouholetých zkušeností. Ve vývoji muzea se po dobu jeho existence vystřídalo několik významných etap jak obecné koncepční činnosti muzeí v přírodě, tak konkrétních aktivit spojených s tvorbou expozic, sbírkotvornou činností a péčí o sbírkové předměty. Proto má VMP vhodná východiska ke kritické analýze pozitivních i negativních zkušeností, včetně dalších předpokladů současného stavu vyvíjených aktivit, provozní vybavenosti či dokumentačního zázemí.

Nejen nový teritoriální rozměr dostává Metodické centrum pro muzea v přírodě v aktuálně ustaveném subjektu Národní muzeum v přírodě, které sdružuje Valašské muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina, Muzeum v přírodě Zubrnice a Hanácké muzeum v přírodě Příkazy u Olomouce.