10. 3. 2019

Dne 11. listopadu 2014 se v prostorách Regionálního muzea v Kolíně uskutečnil pracovní seminář Aktualizace metodiky muzeí v přírodě, který uspořádal Český svaz muzeí v přírodě (ČSMP) ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně a Metodickým centrem pro muzea v přírodě za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Setkání se zúčastnili zástupci muzeí v přírodě v České republice – Soubor lidové architektury Zubrnice, Muzeum lidových staveb v Kouřimi při Regionálním muzeu v Kolíně, Muzeum jihovýchodní Moravy při NÚLK Strážnice, Soubor lidových staveb Rymice při Muzeu Kroměřížska a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Byli přítomni také zahraniční hosté Mgr. Katarína Očková a PhDr. Anna Kiripolská z Múzea slovenskej dediny při Slovenském národném múzeu v Martině a pan Jarosław Gałęza, ředitel Muzeum Wsi Opolskiej v Opoli a předseda polského Svazu muzeí v přírodě.

V úvodu představil pracovník Metodického centra pro muzea v přírodě Radek Bryol činnost vykonanou centrem od svého zřízení na podzim roku 2013 a naznačil cíle do budoucna. Následovala prezentace struktury textu Metodiky pro muzea v přírodě, kterou aktualizoval PhDr. Jiří Langer, CSc. Navazující diskusi vedl Ing. Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm a předseda Českého svazu muzeí v přírodě. Účastníci vystoupili s připomínkami k některým bodům textu. Další připomínky, např. PhDr. Ilony Vojancové ze Souboru lidových staveb Vysočina, byly sděleny korespondencí. 

Diskutovalo se o vztahu expozičních nároků a autenticity prostředí muzeí v přírodě se současnou legislativou – objekty lidového stavitelství jako sbírkové předměty, problematika požární ochrany, prezentace činností a technologií s použitím sbírkových předmětů aj. Pro některé části textu bylo definováno určité zobecnění, aplikovatelné pro všechny typy muzeí v přírodě. Připomínkována byla např. otázka originality a příslušného pojmosloví v případě hliněných staveb. V souvislosti s tématem evaluace činnosti muzeí by měla být zohledňována vedle kvantitativní stránky i stránka kvalitativní. 

Aktualizaci stávajícího textu metodiky (LANGER, Jiří (red.). Národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci.Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1981.) považují zúčastnění za důležitý počin k legitimizaci činnosti muzeí v přírodě v ČR a k definování vykonávané činnosti ve všech potřebných souvislostech. Po redakčních úpravách vzešlých z jednání čeká text recenzní řízení a následná publikace.

Součástí setkání byla exkurze. Někteří účastníci zhlédli expozice a výstavy Regionálního muzea v Kolíně, další navštívili Muzeum lidových staveb v Kouřimi a zdejší raně gotický kostel sv. Štěpána. Sluší se poděkovat řediteli Regionálního muzea Mgr. Vladimíru Rišlinkovi za erudovaný doprovod v Kouřimi a také jeho spolupracovníkům za organizační zajištění akce.

rb