25. 1. 2021

Odborníci rozličných oborů dokumentují drobné provozně-technické a hospodářské objekty v krajině Rožnovska v etnografickém regionu moravské Valašsko. Výzkum probíhá v rámci řešení grantu NAKI na platformě Etnologického ústavu Akademie věd ČR spolu s Ústavem evropské etnologie Masarykovy univerzity v letech 2020–2022. 

Smyslem výzkumu je přinést nejen nové poznatky o tomto regionu, ale zároveň nabídnout i obecnější závěry využitelné při dokumentaci, ochraně a prezentaci tohoto typu kulturního dědictví v jiných částech ČR ale také v zahraničí. Nová zjištění různých specializací (historie, etnologie, archeologie, geologie aj.) mohou mít kromě zásadní aplikace in situ rovněž svůj důležitý význam v muzeích v přírodě, které kromě staveb samotných prezentují rekonstruované nebo reliktní prvky kulturní krajiny.

Cíl projektu:

a) lokalizovat a zdokumentovat drobné provozně-technické a hospodářské objekty a jejich pozůstatky v krajině včetně navazující infrastruktury a znalostí výrobních postupů s ohledem na jejich někdejší hospodářskou a současnou kulturně-historickou, krajinotvornou a identitotvornou funkci,

b) prostřednictvím dílčích výstupů a výsledků výzkumu zvýšit povědomí o zastoupení těchto historických dokladů v kulturní krajině regionu, jejich někdejších funkcích a přiznaných hodnotách a přispět k většímu zájmu veřejnosti o tuto část kulturního dědictví a nakládání s ním.