Příprava konference o muzeích v přírodě začala…

Dne 3. října 2016 se uskutečnilo první zasedání organizačního výboru konference věnované výlučně problematice muzeí v přírodě. Idea uskutečnit konferenci vychází z Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020, která ukládá Ministerstvu kultury ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě, Českým svazem muzeí v přírodě, Metodickým centrem pro muzea v přírodě, Asociací muzeí a galerií ČR a Českým výborem ICOM uspořádat odborné setkání, které se bude zabývat otázkami programové náplně, legislativního ukotvení a financování muzeí v přírodě. Závěry konference mají sloužit jako podklad pro návrh střednědobé koncepce rozvoje muzeí v přírodě.

Organizační výbor se dohodnul na rozčlenění konference do tří tematických okruhů. První okruh se má věnovat přehodnocení definice muzea v přírodě v souvislosti s aktualizací a inovací metodiky (Muzea v přírodě v České republice: Teoretická a metodická východiska k realizaci a činnosti). Druhé téma se bude zabývat ekonomickými aspekty muzeí v přírodě. Jelikož muzea mají různé zřizovatele (stát, kraje, obce, soukromé iniciativy), je potřeba toto téma pojmout tak, aby odpovídalo potřebám muzeí v přírodě s různým zaměřením i různými zřizovateli. Posledním tématem je palčivá otázka vztahu výstavby a provozování muzeí a stávající legislativy, především zákonů a jejich prováděcích směrnic mimo resort kultury (stavební zákon, zákon o požární ochraně aj.).

Samotné konferenci, jejíž datum bylo stanoveno na 31. ledna – 2. února 2018, bude předcházet série přípravných workshopů, které předpřipraví jednotlivé okruhy a pomohou zacílit klíčové příspěvky a témata diskuze.