Pokyny pro autory

Podrobná pravidla pro citace a formátování textu jsou ke stažení v tomto odkazu.

Pro autory hlavních příspěvků, koreferátů a diskuzních příspěvků

Prosíme, abyste své příspěvky zaslali v písemné podobě do 2. února 2018 na adresu konference2018@vmp.cz.

Maximální počet normostran je:
– hlavní příspěvek 20 stran
– koreferát 12 stran
– diskuzní příspěvek 7 stran

Písemné příspěvky budou honorovány v rámci autorských smluv.

Pro vedoucí tematických bloků a facilitátory diskuzí

Konkrétní forma výstupů z jednotlivých pracovních skupin bude upřesněna. Termín pro jejich odevzdání je 31. března 2018.
Maximální počet normostran na každou pracovní skupinu je 10. Písemné příspěvky budou honorovány v rámci autorských smluv.

Pro všechny

Příspěvky zasílejte v elektronické podobě v dokumentu Word (s příponou .doc nebo .docx).
Používejte citační normu ČNS ISO 690 – harvardské citování = jméno, rok vydání a strana do závorky v textu + poznámky pod čarou.

Struktura článku:
– Název článku
– Jméno autora
– Název instituce
– Vlastní text
– Soupis literatury a pramenů
– Resumé (1/2 normostrany)

Písmo: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5

Odstavec: zarovnání vlevo; začátek odstavce neformátovat žádným odsazením, k oddělení odstavců používejte pouze klávesu ENTER

Citace v textu: kurzívou s uvozovkami

Fotografické přílohy: posílejte ve formátu .jpg nebo .tif v dostatečném rozlišení. Jednotlivé přílohy číslujte vzestupně od jedničky a do samostatného dokumentu připojte očíslovaný popis fotografií v následujícím formátu:
Název obrázku, datování, jméno fotografa, původ, v případě přetištění z jiné publikace rovněž přesný bibliografický údaj včetně strany.