O konferenci

Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice je první rozsáhlou konferencí věnovanou výhradně problematice muzeí v přírodě, a to v širším kontextu, než v jakém byly tyto instituce dodnes vnímány. Cílem konference je zhodnotit současný stav muzeí v přírodě a zamyslet se společně nad vizí jejich budoucího rozvoje, především zlepšení podmínek pro jejich práci, a to z hlediska odborného, legislativního a ekonomického.

Diskuze se odrazí od zásadní potřeby rekapitulovat a definovat, co vlastně považujeme za muzeum v přírodě. Termínem skanzen se dnes již nenazývají pouze národopisná muzea přibližující život venkova a tradiční lidovou kulturu 18. a 19. století, případně s přesahem do století dvacátého. Čím dál častěji se setkáváme s archeologickými, hornickými, vojenskými či industriálními skanzeny. Vedle rozsáhlých areálů lidového stavitelství usiluje o rekonstrukci a zpřístupnění objektů lidové architektury včetně jejich přirozeného prostředí čím dál více subjektů úzce spojených s lokalitou, často soukromých nebo komunitních. Mají i ony charakter muzea v přírodě? A podle jakých kritérií lze tento typ paměťové instituce vymezit?

Přejeme si, aby konference vytvořila fórum pro sdílení zkušeností i živou výměnu názorů. Konference nebude usilovat o prostou prezentaci stávajících expozic a projektů, ale bude směřovat k teoreticko-metodologickým závěrům, které budou následně využity při finalizaci nové metodiky pro muzea v přírodě a také pro tvorbu nové střednědobé strategie rozvoje muzeí v přírodě v České republice. Důležitou součástí odborného setkání bude otevřená diskuze nad překážkami, kterým muzea v přírodě v současné době čelí. Konference bude mít i praktickou část, která umožní účastníkům získat použitelné znalosti a načerpat inspiraci pro vlastní rozvoj. Věnovat se budeme také řešení konkrétních problémů či hledání odpovědí na důležité otázky v malých akčních skupinách. Konferenční příspěvky i výsledky diskuzí pak budou publikovány v tištěné i elektronické verzi.

NEVÁHEJTE SE SE SVÝM PŘÍSPĚVKEM PŘIHLÁSIT I VY!
Ať už jste pracovníkem velkého muzea v přírodě nebo provozovatelem místní historické památky národopisného, archeologického, vojenského, industriálního či jiného charakteru. Tematické okruhy předpokládají zapojení odborných pracovníků, ale také muzejních pedagogů a lektorů, ekonomů, pracovníků propagace a investičních techniků. Více se o tematických okruzích dozvíte zde.