Legislativa

TEMATICKÝ OKRUH 4: Legislativa

Cílová skupina: investiční technici, odborní pracovníci

Tematický okruh bude řešit rozporuplný vztah mezi definicí objektů sloužících jako expozice života minulých generací, kdy objekty jsou definovány zároveň jako stavba – památkově chráněný objekt – sbírkový předmět. S každou definicí se pojí jiné požadavky, které jsou často v přímém konfliktu.

Rozpor mezi zákonem o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. + zákonem o sbírkách muzejní povahy č. 122/2000 Sb a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. aj., který nastává při výstavbě a udržování památek lidové architektury, jiných historických památek a jejich okolní krajiny.

Příklady dobré praxe komunikace muzeí v přírodě s dotčenými orgány (stavební úřady, HZS, CHKO apod.) v těchto a jiných případech:
Narušení autenticity objektů tradičního lidového stavitelství/historických památek v důsledku realizace požadovaných opatření z hlediska protipožární ochrany vyžadovaných současnou legislativou včetně prostředí (zpevněné cesty, rozestupy mezi objekty, které neodpovídají historické realitě, stabilní hasící zařízení, atd.).
V případě staveb vědeckých kopií či replik historických objektů tradičního lidového stavitelství tlak na realizaci základových konstrukcí vyžadovaných aktuálními technickými normami (nezámrzná hloubka).
Otázka statiky autentických krovových konstrukcí (osová vzdálenost krokví a jejich průřez), které nevyhovují statickému posouzení.
Funkčnost a požární bezpečnost otopných těles a komínů (aby se v objektech mohlo topit, jsou vyžadovány přestavby, změny stavebních materiálů z tradičních na moderní apod.).
Stavební normy – světlé výšky.
Hygienické normy – odvětrávání, oddělené vchody, tekoucí pitná voda.
Bezbariérové prostředí.
Jiné…