Chci přednášet

Organizátoři konference vyzývají k PŘÍPRAVĚ PŘÍSPĚVKŮ! Prosím nahlaste Váš příspěvek a zašlete krátkou anotaci prostřednictvím přihlašovacího formuláře v sekci přihlašování
do 24. října 2017. Písemné příspěvky budou honorovány.

Konference bude členěna do několika částí. Každý tematický okruh předpokládá zapojení čtyř složek. Časová dotace pro jednotlivé druhy příspěvků je prozatím orientační a bude upřesněna v závislosti na množství přihlášených referátů. Níže uvádíme výčet možných otázek a témat ve vztahu k jednotlivým tematickým okruhům.

HLAVNÍ PŘÍSPĚVKY
Jejich úkolem je vymezit jednotlivé okruhy především v teoretické rovině, s přesahem do roviny praktické. Přednášející jsou vybíráni a témata jsou pečlivě formulována v rámci přípravných workshopů.
Délka příspěvků 20–30 minut.

KOREFERÁTY
Koreferáty k hlavním příspěvkům by měly přinést konkrétní příklady dobré a špatné praxe související s řešenou problematikou. Uvítáme zkušenosti s konkrétním řešením některé části dané problematiky ve Vašich muzeích.
Délka příspěvků 15–20 minut.

DISKUZNÍ PŘÍSPĚVKY
Diskuzní příspěvky mohou jakýmkoliv způsobem reagovat na tematické okruhy. Mělo by se jednat o krátká vystoupení reflektující aktuální problémy, jejich řešení, či otevření nových otázek dotýkajících se formulovaných témat, případně mohou pouze formou komentáře reagovat na ostatní příspěvky v tematickém okruhu.
Délka příspěvků 10 minut.

PRÁCE VE SKUPINÁCH
Součástí konference bude také práce ve skupinách organizovaná participativní metodou. Dopředu budou avizovány problémy k řešení a účastníci se podle svých zájmů rozdělí do skupin, které se následně budou snažit nalézt možná východiska.
Aktivita 1–2 hodiny.